www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม      รม 4:1-8
     พี่น้อง มีสิ่งใดที่เราจะพูดได้เกี่ยวกับอับราฮัม บรรพบุรุษผู้ซึ่งเราสืบเชื้อสายตามธรรมชาติ ถ้าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมเพราะกิจการที่เขาทำ เขาย่อมมีเหตุผลที่จะภูมิใจได้ แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้หรือว่า อับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้า และนี่ก็นับได้ว่าเป็นความชอบธรรมสำหรับเขา เมื่อคนหนึ่งทำงาน ค่าจ้างที่ได้รับจากงานนั้นก็ไม่นับเป็นบุญคุณ แต่เป็นสิทธิที่พึงได้ เมื่อไม่ได้มองที่ความประพฤติ คนที่มีความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงบันดาลให้คนชั่วกลับเป็นผู้ชอบธรรม ความเชื่อของเขานับว่าเป็นความชอบธรรม กษัตริย์ดาวิดก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันนี้ พระองค์ทรงเรียกบางคนว่าเป็นผู้มีความสุข ถ้าพระเจ้าประทานความชอบธรรมให้ผู้นั้นโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เขาได้ทำ โดยตรัสว่า เป็นความสุขของผู้ที่ได้รับการอภัยความผิด ผู้ซึ่งบาปของเขาถูกลบล้าง เป็นความสุขของผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงถือโทษ

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                 ลก 12:1-7
      เวลานั้น ขณะที่ประชาชนนับพันๆ คนพากันเบียดเสียดจนเกือบจะเหยียบกัน พระเยซูเจ้าทรงเริ่มตรัสกับบรรดาศิษย์ก่อนว่า “จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาชาวฟาริสี คือความหน้าซื่อใจคดของเขา ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจะไม่มีใครรู้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านกล่าวในที่มืดจะมีผู้ได้ยินในที่แจ้ง สิ่งที่ท่านกระซิบที่หูภายในห้องจะถูกประกาศบนดาดฟ้าของบ้าน”
     “เรากล่าวแก่ท่านที่เป็นมิตรของเราว่า อย่าเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและหลังจากนั้นก็ไม่อาจทำอะไรได้อีก เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าท่านต้องเกรงกลัวผู้ใด จงเกรงกลัวผู้ที่ฆ่าแล้วยังมีอำนาจโยนท่านลงไปในนรกด้วย ใช่แล้ว เราบอกท่านทั้งหลาย จงเกรงกลัวผู้นี้เถิด นกกระจอกห้าตัวราคาขายสองบาทมิใช่หรือ แม้กระนั้นไม่มีนกสักตัวเดียวที่พระเจ้าทรงลืม ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”


ข้อคิด
     การเป็นคนที่ซื่อตรงและจริงใจนั้นสำคัญมาก สิ่งนี้เองที่พระเยซูเจ้าท้าทายการใช้ชีวิตของบรรดาฟาริสีส่วนใหญ่ ภาพที่พวกเขาสร้างหรือแสดงออกในสังคมมักจะขัดแย้งกับความเป็นจริงภายในของชีวิต ภายนอกที่ดูสวยงามอาจมาจากภายในที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็เป็นได้ แม้คนอื่นไม่รู้ แต่พระเจ้ารับรู้ทุกอย่างของชีวิตเรา ดังนั้นการสำรวจจิตใจและชีวิตภายในเสมอ ๆ จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น และการใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาจะนำเราไปสู่อิสรภาพของชีวิตที่แท้จริง