www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                     ฮบ2:14-18
    พี่น้อง บุตรทุกคนมีเลือดเนื้อร่วมกันฉันใดพระองค์ก็ทรงมีเลือดเนื้อร่วมกับมนุษย์ทุกคนด้วยฉันนั้นเพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนม์พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจเหนือความตายลงได้เพื่อทรงปลดปล่อยผู้ตกเป็นทาสอยู่ตลอดชีวิตเพราะความกลัวตายให้เป็นอิสระได้โดยแท้จริงแล้วพระองค์มิได้เอาพระทัยใส่บรรดาทูตสวรรค์แต่เอาพระทัยใส่ต่อเชื้อสายของอับราฮัมจึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้องทุกประการเพื่อพระองค์จะทรงเป็นมหาสมณะที่เพียบพร้อมด้วยพระกรุณาและทรงน่าเชื่อถือในการติดต่อกับพระเจ้าไถ่โทษชดเชยบาปของประชากรได้ในฐานะที่พระองค์ทรงรับการทรมานและทรงผ่านการผจญมาแล้วพระองค์จึงทรงช่วยเหลือผู้ที่ถูกผจญได้ด้วย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                   ลก 2:22-32
       เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรกแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และถวายเครื่องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรือนกพิราบสองตัวตามที่มีกำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า เวลานั้น ที่กรุงเยรูซาเล็ม ชายผู้หนึ่งชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตกับเขา และทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระจิตเจ้าทรงนำสิเมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยเซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารเข้ามาปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ สิเมโอนรับพระกุมารมาอุ้มไว้ และกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าว่า
     “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น ผู้ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับนานาประชาชาติเป็นแสงสว่างเปิดเผยให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์ และเป็นสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”

 

ข้อคิด
       ในวันนี้พระวรสารช่วยให้เราเข้าใจตัวตนของพระเยซูเจ้ามากขึ้น ที่พระองค์ทรงมีพระธรรมชาติเหมือนกับเรามนุษย์ และได้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ดั่งเช่นเรามนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย จึงกลายเป็นหนทางที่พระองค์วางไว้เพื่อให้เรามนุษย์เจริญรอยตาม เพื่อจะได้มีชีวิตนิรันดร ทำให้เราเชื่อมั่นและไม่หวาดกลัวต่อความตายอีก ดั่งที่เราเห็นสิเมโอนวันนี้ได้ประกาศเสียงดงว่า “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะตายอย่างเป็นสุข เพราะว่าได้พบองค์พระผู้ช่วยให้รอดแล้ว” ขอให้เรามีประสบการณ์ในการพบพระองค์เช่นเดียวกันในชีวิตประจำวัน