www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 น.บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี น.อันสการ์ พระสังฆราช

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                     ฮบ13:1-8
         พี่น้องท่านทั้งหลายจงรักกันฉันพี่น้องต่อไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะเมื่อต้อนรับแขกแปลกหน้าบางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงผู้ที่ถูกจองจำประหนึ่งว่าท่านกำลังถูกจองจำร่วมกับเขาด้วยจงระลึกถึงผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะท่านก็มีร่างกายเช่นเดียวกันจงให้การสมรสเป็นที่นับถือจากทุกคนสามีภรรยาจงซื่อสัตย์ต่อกันเพราะพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษผู้ผิดประเวณีและผู้เป็นชู้อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่านจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีพระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” โดยเหตุนี้เราจึงพูดด้วยความมั่นใจได้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพเจ้าได้”
          จงระลึกถึงผู้นำของท่านซึ่งประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ท่านจงพิจารณาว่าเขาเหล่านั้นดำเนินชีวิตและตายอย่างไรจงประพฤติตามอย่างความเชื่อของเขาพระเยซูคริสตเจ้าทรงเหมือนเดิมเสมอทั้งอดีตปัจจุบันและตลอดไป

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                มก 6:14-29
          เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเลื่องลือไปบางคนพูดว่า “ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” บางคนพูดว่า “เขาคือเอลียาห์” บางคนก็พูดว่า “เขาเป็นประกาศกคนหนึ่งเหมือนกับประกาศกคนอื่น” แต่เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเช่นนี้ก็ตรัสว่า “ยอห์นคนที่เราให้ตัดศีรษะได้กลับคืนชีพมาอีก”
        กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์นและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียสภรรยาของฟีลิปพระอนุชาซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสียอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสียแต่ฆ่าไม่ได้20เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์จึงทรงป้องกันไว้เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์นทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง
        นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรดและเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้” และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง” หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้” กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันทีเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุกใส่ถาดนำมาให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาเมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่องจึงมารับศพของยอห์นนำไปฝังไว้ในคูหา

 

ข้อคิด
         ในชีวิตของคนเราแต่ละวันจะต้องมีการเลือกและตัดสินใจเสมอๆ การเลือกและการตัดสินใจนั้นก็จะมีผลต่อตัวเราและผู้อื่น ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเป็นบรรทัดฐาน ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในแต่ละครั้ง พระวรสารวันนี้ เราเห็นกษัตริย์เฮโรดได้เลือกระหว่างการรักษาหน้าตาของตนเองกับการที่ปล่อยให้ผู้ชอบธรรมต้องตายไป เพราะท่านต้องการรักษาอำนาจและบทบาทของตนเองไว้ ถึงแม้จะต้องเลือกและตัดสินใจในสิ่งที่ผิดก็ตาม โดยไม่สนใจความดี ความชอบธรรม ความยุติธรรมและความถูกต้อง