www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                        ฮบ13:15-17,20-21
          พี่น้องเดชะพระคริสตเจ้าเราจงถวายคำสรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไปเป็นถ้อยคำจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามพระองค์อย่าละเลยที่จะทำกิจการที่ดีและจงรู้จักแบ่งปันเกื้อกูลกันเพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย
          จงเชื่อฟังและอยู่ใต้อำนาจผู้นำของท่านเพราะเขาเหล่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณของท่านเสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงานเพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดีมิใช่ด้วยความเศร้าซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลย
      พระเจ้าแห่งสันติทรงนำพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้เลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ให้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเพราะทรงหลั่งพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดรขอพระองค์โปรดให้ท่านพร้อมสรรพที่จะทำตามพระประสงค์ในกิจการที่ดีทุกชนิดและขอพระองค์ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยในเราเดชะพระเยซูคริสตเจ้าขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรอาเมน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                 มก 6:30-34
        เวลานั้น บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอนพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหารพระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังพร้อมกับบรรดาอัครสาวกประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไปก็คาดคะเนได้ว่าพระองค์จะทรงไปที่ใดจึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆไปที่นั่นและไปถึงก่อนเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง

 

ข้อคิด
          ทุกวันนี้เราแต่ละคนได้บริหารเวลาของเราอย่างไร กับสังคมที่มีการแข่งขันทางด้านความคิด ด้านวัตถุ จึงเป็นเหตุให้เรามนุษย์ต้องทำงานหนักมากขึ้น ทำจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีเวลาในการพบพระเจ้า แม้กระทั้งเวลาให้กับตัวเอง ในการพิจารณาไตร่ตรองชีวิตบ้าง จึงทำให้ชีวิตของเราขาดมิติชีวิตภายในไป มีแต่วัตถุอย่างเดียวที่แสวงหา ดังนั้นเราจะต้องหาเวลาพักผ่อนเพื่อหยุดคิดถึงพระ ดูจากชีวิตของพระเยซูเจ้าพระองค์มีเวลาทำงาน และมีเวลาสวดภาวนากับพระบิดา อย่างปล่อยให้ชีวิตเราเป็นเสมือนหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร พระองค์เชิญชวนเราให้มีเวลาอยู่กับพระองค์และกับตัวเองบ้าง เพื่อจะได้มีสันติสุขในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ในสังคมทุกวันนี้