www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึง น.สกอลัสติกา พรหมจารี

บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล                                           ปฐก3:1-8
       งูเป็นสัตว์เจ้าเล่ห์ที่สุดในบรรดาสัตว์ป่าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงสร้าง มันถามหญิงว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆ ในสวนนี้” หญิงจึงตอบงูว่า “ผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้ เรากินได้ แต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนเท่านั้น” พระเจ้าตรัสห้ามว่า “อย่ากินหรือแตะต้องเลย มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย” งูบอกกับหญิงว่า “ท่านจะไม่ตายดอก พระเจ้าทรงทราบว่า ท่านกินผลไม้นั้นวันใด ตาของท่านจะเปิดในวันนั้น ท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือรู้ดีรู้ชั่ว” หญิงเห็นว่าต้นไม้นั้นมีผลน่ากิน งดงามชวนมอง ทั้งยังน่าปรารถนาเพราะให้ปัญญา นางจึงเด็ดผลไม้มากิน แล้วยังให้สามีซึ่งอยู่กับนางกินด้วยเขาก็กิน ทันใดนั้น ตาของทั้งสองคนก็เปิดและเห็นว่าตนเปลือยกายอยู่จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างไว้
       เย็นวันนั้นมนุษย์และภรรยาได้ยินเสียงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ากำลังทรงพระดำเนินในสวน จึงหลบไปซ่อนให้พ้นจากพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าในหมู่ต้นไม้ของสวน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                มก 7:31-37
      เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเขตเมืองไทระผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีกลางดินแดนทศบุรีมีผู้นำคนใบ้หูหนวกคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลขอร้องให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์พระองค์ทรงแยกคนใบ้หูหนวกคนนั้นไปจากกลุ่มชนทรงใช้นิ้วพระหัตถ์ยอนหูของเขาทรงใช้พระเขฬะแตะลิ้นของเขาทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบื้องบนถอนพระทัยแล้วตรัสว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถิด” ทันใดนั้นหูของเขากลับได้ยินสิ่งที่ขัดลิ้นอยู่ก็หลุดเขาพูดได้ชัดเจนพระเยซูเจ้าทรงห้ามประชาชนเหล่านั้นมิให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใดแต่ยิ่งห้ามก็ยิ่งเล่าลือกันมากขึ้นต่างก็ประหลาดใจมากกล่าวว่า “คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้นเขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยินและคนใบ้กลับพูดได้”

 

ข้อคิด
       พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยลูก ๆ ของพระองค์เสมอ เหตุการณ์ในพระวรสาร เราเห็นพระองค์ทรงให้เวลาของพระองค์ในการรักษาคนใบ้หูหนวด พระองค์ทรงนำเขาออกมาจากฝูงชน และพระองค์ทรงใช้นิ้วพระหัตถ์แยงที่หูและลิ้นของชายคนนั้น การสัมผัสนี้เป็นนัยว่า พระองค์ทรงเปิดดวงใจของเขาให้พบกับความเมตตาและความรักของพระ ซึ่งเป็นของประทานจากพระจิตเจ้า เขาจึงได้รับการรักษาให้หายทันที จึงทำให้ทุกคนทึ่งและประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบ ในกิจการที่พระองค์ทรงกระทำล้วนแต่เป็นสิ่งดี