www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล                                          ปฐก4:1-15,25
          มนุษย์มีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของตน นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดกาอิน เอวาพูดว่า “ดิฉันได้ลูกชายมาเดชะองค์พระผู้เป็นเจ้า” ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของกาอินชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนกาอินเป็นคนเพาะปลูก วันหนึ่ง กาอินนำผลที่เกิดจากแผ่นดินมาถวายเป็นบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ส่วนอาแบลนำแกะที่เกิดจากฝูงรุ่นแรกและไขมันแกะมาถวายด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา แต่ไม่พอพระทัยกาอินและเครื่องบูชาของเขากาอินโกรธมากหน้าตาบึ้งตึง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามกาอินว่า “ท่านโกรธหน้าตาบึ้งตึงทำไม ถ้าท่านทำดี ท่านย่อมเงยหน้าขึ้นได้ แต่ถ้าท่านทำไม่ดี บาปกำลังหมอบอยู่ที่ประตู คอยตะครุบตัวท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้” กาอินพูดกับอาแบลน้องชายว่า “เราจงไปในทุ่งนากันเถิด” ขณะที่ทั้งสองคนอยู่ในทุ่งนา กาอินก็ลงมือทำร้ายอาแบลน้องชายและฆ่าเสีย
         องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามกาอินว่า “อาแบลน้องชายท่านอยู่ที่ไหน” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” พระองค์ตรัสว่า “ท่านทำอะไรลงไป เลือดของน้องชายท่านจากพื้นดินร้องดังมาถึงเรา บัดนี้ท่านจะต้องถูกสาปแช่งให้ออกไปจากแผ่นดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องชายที่ท่านฆ่า เมื่อท่านเพาะปลูก แผ่นดินจะไม่ให้ผลแก่ท่านอีก ท่านจะต้องเร่ร่อนหลบหนีไปบนแผ่นดิน” กาอินทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “โทษของข้าพเจ้าหนักเกินกว่าจะแบกรับได้ ดูซิ วันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพักตร์พระองค์ เร่ร่อนหนีหน้าผู้คนบนแผ่นดิน ใครพบข้าพเจ้าก็จะฆ่าข้าพเจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “ไม่ได้ ใครฆ่ากาอิน จะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า” และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวกาอินเพื่อเตือนคนที่พบไม่ให้ฆ่าเขา
           อาดัมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอีก นางให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เรียกชื่อว่าเสท นางพูดว่า “เพราะพระเจ้าประทานบุตรชายอีกคนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแทนอาแบล ซึ่งถูกกาอินฆ่า”

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                               มก 8:11-13
    เวลานั้น ชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระเยซูเจ้าขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้าเพื่อทดสอบพระองค์ถอนพระทัยลึกๆ ตรัสว่า “คนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไรเราบอกความจริงกับท่านว่าคนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย” แล้วพระองค์ทรงแยกจากคนเหล่านั้นเสด็จลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่ง

 

ข้อคิด
        บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล ทำให้เราเข้าใจถึงพระเมตตาของพระเป็นเจ้าแบบไม่มีขอบเขต ถึงแม้ว่าบรรพบุรุษของเราจะกระทำบาปผิดต่อพระองค์ แต่พระเป็นเจ้าก็ยังทรงเห็นพวกเขามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ พวกเขายังคงเป็นคนของพระองค์ ถึงแม้เขาจะทำบาปผิดต่อพระองค์ก็ตาม พระเป็นเจ้าก็ไม่ทรงรักเราน้อยลงเลย แต่กลับให้โอกาสเราในการกลับใจมาหาพระองค์