www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึง น.ซีริล นักบวช และ น.เมโทดิโอ พระสังฆราช

บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล                                          ปฐก6:5-8,7:1-5,10
     องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และใจของเขาคิดแต่สิ่งชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลา องค์พระผู้เป็นเจ้าเสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดิน และเศร้าพระทัยจึงตรัสว่า “เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราสร้างมานี้ให้หมดสิ้นจากแผ่นดิน ไม่ว่าคนหรือสัตว์ สัตว์เลื้อย คลานหรือนกในท้องฟ้า เพราะเรารู้สึกเสียใจที่ได้สร้างมา” แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า
       องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า “ท่านจงเข้าไปในเรือ พร้อมกับครอบครัวของท่าน เพราะในท่ามกลางคนร่วมสมัย เราเห็นว่าท่านเท่านั้นเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา ท่านจงเอาสัตว์ทุกชนิดที่ไม่มีมลทินไปด้วยอย่างละเจ็ดคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และสัตว์ที่มีมลทินอย่างละคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย และจงเอานกในท้องฟ้าอย่างละเจ็ดคู่ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ไว้ให้สืบพันธุ์ทั่วแผ่นดิน อีกเจ็ดวัน เราจะทำให้ฝนตกบนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน และเราจะทำลายล้างสัตว์มีชีวิตทั้งหมดที่เราได้สร้างไปจากพื้นแผ่นดิน” โนอาห์ทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการเจ็ดวันต่อมา น้ำวินาศก็เริ่มท่วมแผ่นดิน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                               มก 8:14-21
      เวลานั้น บรรดาศิษย์ลืมนำขนมปังไปด้วยและในเรือของเขามีขนมปังเหลือเพียงก้อนเดียวพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาว่า “จงระวังให้ดีจงระวังเชื้อแป้งของชาวฟาริสีและเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด” บรรดาศิษย์จึงพูดกันว่า “นี่เป็นเพราะเราไม่มีขนมปัง” พระเยซูเจ้าทรงทราบจึงตรัสว่า “ทำไมท่านจึงถกเถียงกันเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้ไม่เข้าใจอีกหรือท่านยังมีใจแข็งกระด้างกันอยู่อีกหรือมีตาแต่ไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินหรือท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อเราบิขนมปังห้าก้อนเลี้ยงคนห้าพันคนท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่กระบุง” เขาตอบว่า “สิบสองกระบุง” “เมื่อเราบิขนมปังเจ็ดก้อนเลี้ยงคนสี่พันคนท่านเก็บเศษที่เหลือได้เต็มกี่ตะกร้า” เขาทูลตอบว่า “เจ็ดตะกร้า” แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านยังไม่เข้าใจอีกหรือ”

 

ข้อคิด
      ผลของการที่มนุษย์ไม่ได้ฟังเสียงของพระ บาปจึงเข้ามาครอบงำจิตใจของเรามนุษย์  จึงเป็นเหตุให้มนุษย์ตกในบาป โดยที่เราใช้อิสรภาพที่พระองค์มอบให้ไปในทางตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระองค์ จึงทำให้พระพิโรธของพระเจ้ามาถึงพวกเขาโดยน้ำวินาศ มีเพียงผู้ที่เชื่อฟังพระองค์เท่านั้นที่ได้รอดพ้นคือ โนอาห์และครอบครัวของเขาที่รอด ทำให้เราเห็นว่าการที่เราฟังเสียงของพระในชีวิตของเรา จะทำให้เราได้รับการอวยพรจากพระองค์เสมอ ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด พระเจ้าพร้อมที่จะปกป้องเราจากอันตรายทั้งหลาย ในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์