www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือเลวีนิติ                                                       ลนต19:1-2,17-18
          องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส ให้บอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งปวงว่า
        “ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องไม่เก็บความเกลียดชังพี่น้องไว้ในใจ แต่จงตักเตือนเพื่อนบ้านอย่างตรงไปตรงมา ท่านจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบบาปของเขา ท่านจะต้องไม่แก้แค้น หรืออาฆาตชนชาติเดียวกับท่าน แต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า”

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง        1 คร3:16-23
         พี่น้อง ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่าน ถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทำลายเขาเพราะพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และท่านก็คือพระวิหารนั้น
        จงอย่าหลอกลวงตนเอง ถ้าท่านใดคิดว่าตนเองเป็นคนฉลาดในโลกนี้ ก็จงยอมเป็นคนโง่ จึงจะเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริง เพราะความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ในโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “พระองค์ทรงจับคนฉลาดด้วยอุบายของเขาเอง” และยังมีเขียนไว้อีกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนฉลาดเป็นสิ่งไร้ประโยชน์” ฉะนั้น อย่าให้ใครยกเอามนุษย์มาอวด เพราะทุกสิ่งเป็นของพวกท่าน เปาโลก็ดี อปอลโลเคฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ่งปัจจุบัน หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดี ทุกสิ่งล้วนเป็นของท่าน แต่ท่านเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์เป็นของพระเจ้า

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ5:38-48
         เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า
         “ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย ผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่านก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย ผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลักเถิด ผู้ใดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน
         ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรูแต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”

 

ข้อคิด
        คำสั่งของพระองค์ในวันนี้ชัดเจนคือ เราต้องรักศัตรูและอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนเรา แน่นอน คนต่างความเชื่อบางคนอาจคิดว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นเรื่องเหลวไหล มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ แต่พระเยซูเจ้าทรงหมายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงพูดจริงๆ และคำพูดของพระองค์ก็ไม่ได้เป็นอุดมคติที่เลื่อนลอย พระองค์ไม่ทรงเคยเรียกร้องสิ่งที่พระองค์เองไม่ได้ทรงกระทำจากผู้ติดตามพระองค์ เราทราบดีว่าพระองค์ทรงรักแม้แต่ศัตรูของพระองค์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคนบาปทั้งหลาย พระองค์ทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประหารชีวิตพระองค์ “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” (ลก 23:34) พระองค์ไม่ทรงเคยคิดทำร้ายใครและทรงพร้อมที่จะให้อภัยแก่ทุกคน