www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา                                            บสร 2:1-11
     ลูกเอ๋ย ถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิดจงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคงอย่าตกใจเมื่อตกทุกข์ได้ยากจงยึดพระองค์ไว้ อย่าพรากจากพระองค์ไปเลยเพื่อท่านจะได้รับเกียรติในวันสุดท้ายของท่านจงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านจงพากเพียรเมื่อต้องเผชิญกับเคราะห์ร้ายเพราะทองคำต้องถูกทดลองในไฟฉันใดผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยก็ต้องรับการทดลองให้ตกต่ำประหนึ่งอยู่ในไฟฉันนั้นจงวางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่านจงเดินตามทางตรง และมีความหวังในพระองค์เถิดท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จงรอรับพระเมตตาอย่าเดินนอกทาง เพื่อจะไม่ต้องล้มท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จงวางใจพระองค์แล้วรางวัลของท่านจะไม่หลุดมือไปท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จงหวังรับสิ่งดีความสุขนิรันดร และพระเมตตาจากพระองค์จงพิจารณาคนรุ่นก่อนๆว่ามีใครบ้างที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วต้องผิดหวังมีใครบ้างที่ยำเกรงพระองค์อย่างมั่นคงแล้วถูกทอดทิ้งมีใครบ้างที่เรียกขานให้พระองค์ทรงช่วยแล้วพระองค์ไม่ทรงเหลียวแลเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระทัยสงสารและเมตตาทรงอภัยบาปและทรงช่วยให้รอดพ้นในยามทุกข์ร้อน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                มก 9:30-37
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และตรัสว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่สามพระองค์จะกลับคืนชีพ” บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ก็ไม่กล้าทูลถาม
      พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อเสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทาง” เขาก็นิ่งเพราะระหว่างทางเขาถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันพระองค์จึงประทับนั่งแล้วทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาตรัสว่า “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคน” ครั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนกลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่า“ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย”

 

ข้อคิด
     วันนี้พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงพระทรมานที่พระองค์จะทรงรับ บนโลกนี้คงไม่มีใครที่ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจมากกว่าพระเยซูเจ้า อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงทำนายถึงไม่เพียงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์เท่านั้น แต่การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงมอบชีวิตแด่พระบิดาอย่างสมบูรณ์แบบโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และพระบิดาได้ทรงตอบสนองกิจการแห่งความนบนอบสูงสุดของพระองค์ด้วยการทำให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม พระเยซูเจ้าทรงผ่านจากความโศกเศร้าไปสู่ความยินดี จากความทุกข์ยากลำบากสู่พระสิริรุ่งโรจน์ จากความตายสู่ชีวิตในยามที่เราต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากลำบากให้เรามองดูชีวิตของพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อ แล้วเราจะพบว่าความไว้วางใจในพระบิดาของพระองค์ไม่ทำให้พระองค์ผิดหวังเลย ความไว้วางใจของเราในพระเจ้าก็จะไม่มีวันผิดหวังเช่นเดียวกัน