www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปโตรอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง           1 ปต5:1-4
    พี่น้องที่รัก โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งเป็นพยานถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้าและมีส่วนจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะปรากฏในอนาคตด้วย ข้าพเจ้าขอร้องบรรดาผู้อาวุโสในกลุ่มของท่านทั้งหลายจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านจงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า มิใช่ดูแลด้วยความจำใจจงดูแลด้วยความสมัครใจมิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างจงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะมิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเมื่อพระคริสตเจ้าพระผู้เลี้ยงสูงสุดจะทรงสำแดงพระองค์ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                        มธ16:13-19
    เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟีลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”
    พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์นท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”

 

ข้อคิด
     ในภาษากรีกคำว่า “เปโตร” แปลว่า “ศิลา” ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกซีโมนว่า “เปโตร” พระองค์ทรงกำลังบอกว่าท่านเป็นคนที่มั่นคงและเข้มแข็งดุจศิลา เป็นบางสิ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย ก่อนหน้านี้พระเยซูเจ้าทรงพูดเป็นอุปมาว่าคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว และลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านจะไม่พัง เพราะมีฐานที่มั่นคงอันที่จริง เปโตรไม่ใช่คนที่มั่นคงเข้มแข็งเท่าใดนัก ท่านอ่อนแอมากจนกระทั่งปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้งอย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นฐานที่มั่นคงและเข้มแข็งของพระศาสนจักรและพระองค์ทรงมั่นใจในการเลือกครั้งนี้มากจนถึงกับให้คำมั่นสัญญาต่อไปอีกว่า “ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้” (มธ16:18) พระองค์ทรงมั่นใจว่าเมื่อกระแสน้ำเชี่ยวทะลักเข้ามาและลมพายุพัดโหมกระหน่ำเข้าใส่พระศาสนจักรจะสามารถยืนหยัดตั้งมั่นและไม่มีวันพังทลายลง เพราะตั้งมั่นอยู่บน “เปโตร”หรือ “ศิลา”นั่นเอง