www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา                                            บสร35:1-12
     การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมายการปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชาการรู้บุญคุณก็เป็นเสมือนการถวายแป้งสาลีดีเยี่ยมการให้ทานก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชาสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการละทิ้งความชั่วร้ายการละเว้นความอยุติธรรมก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชาชดเชยบาปอย่าเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่นำของถวายมาด้วยเพราะบทบัญญัติเรียกร้องให้ถวายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อผู้ชอบธรรมถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นกลิ่นหอมฟุ้งก็ลอยขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระผู้สูงสุดเครื่องบูชาของผู้ชอบธรรมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะไม่ทรงลืมเครื่องบูชานี้เลยจงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกว้างอย่าตระหนี่ผลิตผลแรกจากผลงานที่ท่านทำทุกครั้งที่ท่านถวายเครื่องบูชา จงมีหน้าตายิ้มแย้ม จงถวายรายได้หนึ่งในสิบส่วนด้วยความยินดีจงถวายแด่พระผู้สูงสุดให้สมกับพระพรที่ท่านได้รับจากพระองค์ด้วยใจกว้างตามที่ท่านจะทำได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำเหน็จตอบแทนเสมอพระองค์จะประทานรางวัลให้ท่านถึงเจ็ดเท่า
      อย่าติดสินบนพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงรับอย่าไว้ใจเครื่องบูชาที่ไม่ชอบธรรมเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาพระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                มก 10:28-31
     เวลานั้น เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิงบิดามารดาบุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดีจะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้เขาจะได้บ้านเรือนพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรไร่นาพร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดรหลายคนที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก”

 

ข้อคิด
    การติดตามพระเยซูเจ้าเป็นบางสิ่งที่เราต้องจ่ายด้วยราคาสูง แต่ผลตอบแทนนั้นมากมายเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการได้ เมื่อเปโตรทูลถามพระองค์ว่าท่านและบรรดาศิษย์ทั้งหลายจะได้อะไรเป็นการตอบแทนสำหรับการสละทุกสิ่งและติดตามพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงทั้งราคาที่พวกเขาต้องจ่ายและรางวัลที่พวกเขาจะได้รับ นั่นคือ เพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ พระองค์ต้องเป็นศูนย์กลางชีวิตของพวกเขา เป็นที่หนึ่งและสำคัญกว่าทุกคนและทุกสิ่งที่พวกเขามี ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา พี่น้องชายหญิง ภรรยา บุตร รวมทั้งบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา และทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เมื่อพวกเขามาถึงจุดที่ต้องเลือก พวกเขาต้องไม่ลังเลใจที่จะเลือกพระองค์ เราจะเห็นราคาของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้านั้นสูงมาก แต่สำหรับผู้ที่เต็มใจจะจ่าย ไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหน พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า เขาจะ “ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้” (มก 10:30) “และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร” (มก 10:30)