www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017 ฉลองแม่พระบังเกิด

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม      รม 8:28-30
     พี่น้อง เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้น พระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วย เพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมาก ผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงเรียก ผู้ที่ทรงเรียกนั้น พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม ผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้น พระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                 มธ 1:18-23
     เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้ พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกัน ปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบ
     ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่า
หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา”

 

ข้อคิด
     ชาวคาทอลิกรักพระแม่มารีย์และเชื่อมั่นว่าพระนางคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้บังเกิดมาในโลกนี้เพื่อร่วมแผนการไถ่กู้อันยิ่งใหญ่แห่งอนาคต คือการเป็นมารดาของพระเยซู ผู้มาจากสวรรค์ การฉลองแม่พระบังเกิดสะท้อนความเชื่อเรื่องแผนการไถ่กู้มนุษยชาติว่า พระเจ้าทรงเตรียมคนที่ดีที่สุดสำหรับพระผู้ไถ่ พระองค์ทรงเตรียมจิตวิญญาณของเธอให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเพื่อเอาไว้อบรมสั่งสอนพระผู้ไถ่ในอนาคต เราทราบว่าจิตใจของเธอปรารถนาเพียงให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า ความปรารถนานี้ได้มีอิทธิพลต่อจิตใจของพระกุมารเยซูในเวลาต่อมา เหตุนี้ ความดีงามของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์นั้น ส่วนใหญ่ล้วนได้รับมาจากจิตใจของพระแม่มารีย์ทั้งสิ้น