www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล                           อสค 33:7-9
     พระเจ้าตรัสว่า “บัดนี้ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราแต่งตั้งท่านให้เป็นคนยามสำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล ท่านได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อใด ท่านก็จงตักเตือนเขาแทนเราเถิด ถ้าเราบอกคนชั่วร้ายว่า “คนชั่วร้ายเอ๋ย ท่านจะต้องตายแน่ๆ” แต่ท่านไม่พูดตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของเขา คนชั่วร้ายนั้นจะต้องตายเพราะความผิดของตน แต่เราจะเอาผิดกับท่านเพราะความตายของเขา แต่ถ้าท่านได้ตักเตือนคนชั่วร้ายให้ละทิ้งความประพฤติของตน แล้วเขาไม่ยอมกลับใจ เขาจะต้องตายเพราะความผิดของตน แต่ท่านจะรอดชีวิต’”

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม     รม 13:8-10
     พี่น้อง อย่าเป็นหนี้ผู้ใด นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน ผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ก็ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว พระบัญญัติกล่าวว่า อย่าผิดประเวณี อย่าฆ่าคน อย่าลักขโมย อย่าโลภ และถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปได้ในข้อความนี้ว่า จงรักเพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง ความรักไม่ทำความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                 มธ 18:15-20
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “ถ้าพี่น้องของท่านทำผิด จงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน จงแจ้งให้หมู่คณะทราบ ถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีก จงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิด
     เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดิน ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย
     เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่า ถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้ เพราะว่า ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”


ข้อคิด
     จดหมายถึงชาวโรมยืนยันว่ากฏของความรักดีที่สุด ความรัก(แท้)ไม่ทำความเสียหายให้ผู้ใดแต่จะสร้างสรรชีวิตให้ครบครันได้ เมื่อมองมาที่ธรรมชาติของมนุษย์ เราพบว่ามีความไม่ครบครันและความอ่อนแอเป็นองค์ประกอบและทำให้ความสมบูรณ์หายไป ความรักเท่านั้นที่จะช่วยเติมเต็มให้ชีวิตได้ เราพบความอ่อนแอในรูปแบบต่างๆเช่น ความโน้มเอียงใฝ่ต่ำ ความอาฆาต การขโมย ความอยากที่ไม่มีขีดจำกัด ความเห็นแก่ตัว ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเกิดมาจากรากของปัญหาคือขาดความรักทั้งสิ้น จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร? คำตอบคือหันจิตวิญญาณไปที่ความรักแท้ในองค์แห่งความดีครบครันคือพระเจ้า บทสรุปที่ว่าให้รักพระและรักเพื่อนมนุษย์นั้นถูกต้องที่สุดสำหรับชีวิตที่ต้องการความบริบูรณ์เท่าที่จะทำได้ในโลกนี้...