www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเศคาริยาห์                          ศคย 9:9-10
     ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่ง ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด ดูซิ กษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาหาท่าน พระองค์ทรงเที่ยงธรรมและทรงชัยชนะ ทรงถ่อมพระองค์และประทับบนหลังลา บนหลังลาตัวน้อย ลูกแม่ลา พระองค์จะทรงกำจัดรถศึกจากเอฟราอิม จะทรงกำจัดม้าศึกออกจากกรุงเยรูซาเล็ม คันธนูสำหรับสงครามจะถูกกำจัดไปด้วย พระองค์จะทรงประกาศสันติแก่นานาชาติ การปกครองของพระองค์แผ่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้น และจากแม่น้ำยูเฟรติสไปถึงสุดปลายแผ่นดิน

 

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม       รม 8:9,11-13
     พี่น้อง ส่วนท่านทั้งหลาย ท่านไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ แต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า เพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในตัวท่าน ถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคริสตเจ้าผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ และถ้าพระจิตของพระผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นสถิตในท่าน พระผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายก็จะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของท่านกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค์ ซึ่งสถิตในท่านด้วย
ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีภารกิจใดๆ ที่จะต้องดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ท่านก็จะตาย แต่ถ้าท่านกำจัดกิจการตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ด้วยเดชะพระจิตเจ้า ท่านก็จะมีชีวิต

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                  มธ 11:25-30
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดา นอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรเปิดเผยให้รู้
ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา”


ข้อคิด
     นักบุญเปาโล สอนเราในวันนี้ว่า เราจะต้องไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ เนื้อหนังบนโลกนี้ แต่จะต้องดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า หากผู้ใดดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ เราจะพินาศไป แต่ผู้ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าเบื้องบน ผู้นั้นจะมีชีวิต พระเจ้าโปรดให้เราทุกคนได้รับรู้ถึงพระวาจาและคำสั่งสอนของพระองค์ ผ่านทางบรรดาประกาศก และผู้แทนของพระองค์ ดังนั้น เมื่อเราได้รับรู้แล้ว จงปฏิบัติตามพระวาจานั้น จงเข้าหาพระเจ้า ไม่ว่ายามสุข หรือยามทุกข์ เราผู้นั้นจะได้พักผ่อน และอยู่ในสันติสุขของพระองค์