www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017 ระลึกถึง น.ยออากิม และ น.อันนา บิดามารดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา                                            บสร 44:1,10-15
     เราจงสรรเสริญบุคคลเรืองนามเถิด คือบรรพบุรุษของเราตามลำดับชั่วอายุคน แต่บรรพบุรุษของเราเป็นผู้มีเมตตา คุณงามความดีของเขาไม่มีวันถูกลืม มรดกมีค่ายังคงอยู่กับเชื้อสายของเขา คืออยู่กับลูกหลาน เชื้อสายของเขาซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา ลูกหลานต่อมาก็ซื่อสัตย์ตามแบบเขาด้วย เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป ความรุ่งเรืองจะไม่ถูกลบล้างเลย ศพของเขาถูกฝังไว้อย่างสงบ แต่ชื่อเสียงจะคงอยู่ตลอดไป ชุมชนต่างๆ จะประกาศปรีชาญาณของเขา ที่ประชุมจะสรรเสริญเขา

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                 มธ 13:16-17
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า “ส่วนท่านทั้งหลาย ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็น หูของท่านเป็นสุขที่ได้ฟัง เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ประกาศกและผู้ชอบธรรมจำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่ แต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านฟังอยู่ แต่ก็ไม่ได้ฟัง”

 

ข้อคิด
     เดี๋ยวนี้มีคริสตังบางคนไปฉลองนักบุญอันนาเพื่อขอให้ได้ลูกเขยที่ดีเฉกเช่น ที่ท่านนักบุญอันนามีนักบุญยอแซฟเป็นลูกเขย เป็นความน่ารักของคริสตชนแบบชาวบ้าน หนังสือบุตรสิราเป็นคำสอนของบรรพบุรุษชาวยิวสอนลูกหลานในด้านการดำเนินชีวิต วิธีคิด ทัศนคติต่อโลกและมีเรื่องที่สอนให้ต้องรู้ว่าต้นตอของเรามาจากไหน การรู้จักเคารพบรรพบุรุษและรู้ว่าเรามาจากไหน รากเราเป็นใครนับเป็นต้นทุนชีวิตของเด็กๆที่สำคัญ พวกเขาจากเราไปแล้ว ไม่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของลูหหลาน เขาก็คงอยากเห็นวันนี้ ดังที่นักบุญยออากิและอันนาอยากเห็นพระเยซูเจ้า อยากอุ่มพระเยซูกุมารอย่างที่แม่พระได้เป็นพระมารดา แต่ที่มีวันนี้เพราะท่านเหล่านั้นซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าส่งต่อความเชื่อมาสู่ พวกเรา