www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันพุธที่ 13 มกราคม 2021 น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรู                                  ฮบ 2:14-18
     บุตรทุกคนมีเลือดเนื้อร่วมกันฉันใด พระองค์ก็ทรงมีเลือดเนื้อร่วมกับมนุษย์ทุกคนด้วยฉันนั้น เพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนม์ พระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจเหนือความตายลงได้ เพื่อทรงปลดปล่อยผู้ตกเป็นทาสอยู่ตลอดชีวิตเพราะความกลัวตายให้เป็นอิสระได้ โดยแท้จริงแล้ว พระองค์มิได้เอาพระทัยใส่ต่อบรรดาทูตสวรรค์ แต่เอาพระทัยใส่ต่อเชื้อสายของอับราฮัม จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้องทุกประการ เพื่อพระองค์จะทรงเป็นมหาสมณะที่เพียบพร้อมด้วยพระกรุณาและทรงซื่อสัตย์ในการติดต่อกับพระเจ้า ไถ่โทษชดเชยบาปของประชากรได้ ในฐานะที่พระองค์ทรงรับการทรมานและทรงผ่านการทดลองมาแล้ว พระองค์จึงทรงช่วยเหลือผู้ที่ถูกทดลองได้ด้วย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                              มก 1:29-39
     ทันทีที่ออกจากศาลาธรรม พระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูว์พร้อมกับ ยากอบและยอห์น มารดาของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันที พระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนาง พยุงให้ลุกขึ้น นางก็หายไข้ นางจึงรับใช้ทุกคน
     เย็นวันนั้น เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว มีผู้นำคนป่วยและคนถูกปีศาจสิงมาเฝ้าพระองค์ คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตู พระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่าง ๆ ให้หาย ทรงขับไล่ปีศาจออกไป แต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูด เพราะมันรู้จักพระองค์
พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอุม และทรงพระดำเนินทั่วแคว้นกาลิลี
     วันต่อมา พระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่น ซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์ เมื่อพบแล้ว จึงทูลพระองค์ว่า “ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์” พระองค์ตรัสตอบว่า “เราไปที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียง เพื่อจะได้เทศน์สอนที่นั่นด้วย เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” พระองค์จึงเสด็จไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลี ทรงขับไล่ปีศาจด้วย

 

ข้อคิด
    พระวรสารวันนี้เราได้เห็นภาพภารกิจของพระเยซูเจ้าได้อย่างน่าประทับใจ สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้น มองเห็นว่าพระองค์ทรงใส่ใจมนุษย์ทุก ๆ คน ไม่ว่าพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็ตาม พระองค์ไม่ทรงบิปากบ่นถึงความเหนื่อยล้า ตรงกันข้ามพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือทุกคนทุกเวลา พระองค์ทรงเห็นถึงความต้องการของเราและปรารถนาจะได้รับความช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางกายและทางใจ นอกจากภารกิจที่ทรงกระทำแล้ว พระองค์ยังทรงมีเวลาปรีกตัวไปอธิฐานกับพระบิดาเจ้า ซึ่งพระองค์ก็ให้ความสำคัญเช่นกัน น่าจะเป็นโอกาสที่เราต้องกลับหันมามองดูชีวิตของเราอย่างจิงจัง ถึงแม้เราจะทำงานหนักมากแค่ไหน ลำบากยากเย็นเพียงไร เราจะต้องไม่ลืมที่จะสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ