www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฉบับที่ 19 เดือนสิงหาคม 2018 เรื่อง ความสุภาพในชีวิต เพื่อร่วมทำงานของพระเป็นเจ้า เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 435
ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2018 เรื่อง การพบปะส่วนตัวกับพระเจ้า นำสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 466
ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2018 เรื่อง การภาวนา เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 494
ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2018 เรื่อง พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 537
ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน 2018 เรื่อง ปัสกาเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักที่ฟื้นฟูโลก เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 516
ฉบับที่ 14 เดือนมีนาคม 2018 เรื่อง การล้างเท้า : ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตเพื่อการประกาศ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 714
ฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เรื่อง เทศกาลมหาพรต : โอกาสทองเพื่อการกลับใจ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 526
ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม 2018 เรื่อง มิสซา : การฉลองวันพระเจ้า บ่อเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 576
ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2017 เรื่อง ชีวิตคริสตชนเป็นพยานถึงพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 465
ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2017 เรื่อง การประกาศพระวรสาร เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 517