www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2018 เรื่อง เดือนตุลาคม : เดือนแม่พระ แม่พระคลายปม เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 72
ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน 2018 เรื่อง การประกาศข่าวดี : การตักเตือนกัน ไม่เพิกเฉยต่อบาป เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 134
ฉบับที่ 19 เดือนสิงหาคม 2018 เรื่อง ความสุภาพในชีวิต เพื่อร่วมทำงานของพระเป็นเจ้า เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 214
ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2018 เรื่อง การพบปะส่วนตัวกับพระเจ้า นำสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 255
ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2018 เรื่อง การภาวนา เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 305
ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2018 เรื่อง พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 347
ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน 2018 เรื่อง ปัสกาเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักที่ฟื้นฟูโลก เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 359
ฉบับที่ 14 เดือนมีนาคม 2018 เรื่อง การล้างเท้า : ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตเพื่อการประกาศ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 533
ฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เรื่อง เทศกาลมหาพรต : โอกาสทองเพื่อการกลับใจ เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 436
ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม 2018 เรื่อง มิสซา : การฉลองวันพระเจ้า บ่อเกิดและจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน เขียนโดย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 484