www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2019 พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี เยี่ยมเยือนอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชวุฒิเลิศ แห่ล้อม คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส สภาภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ มาเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และอัสสัมชัญศึกษา ให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม...