www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทราชินีสวรรค์ก่อ  ราชินีสวรรค์ จงยินดีเถิด อัลเลลูยา
รับ  เพราะพระบุตรที่พระแม่ให้กำเนิดนั้น อัลเลลูยา

ก่อ  ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว้ อัลเลลูยา
รับ โปรดวอนขอพระเจ้าเพื่อลูกเถิด อัลเลลูยา

ก่อ  จงชื่นชมยินดีเถิด มารีย์พรหมจารี อัลเลลูยา
รับ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วอย่างแท้จริง อัลเลลูยา

ให้เราภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงบันดาลให้โลกยินดี อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ อาศัยพระนางมารีย์พรหมจารี พระมารดาของพระบุตร ขอทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้รับความสุขแห่งชีวิตนิรันดร เดชะพระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย (รับ) อาแมน