www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

     ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทวีมากขึ้น เพื่อช่วยให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงอาศํยการประกาศพระวาจา การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และการเป็นศาสนบริกรแห่งพระเมตตา อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีให้แก่มวลสัตบุรุษของพระองค์
     โปรดให้เยาวชนอ่อนน้อมต่อคำสอนและการดลใจของพระจิตเจ้า เพื่อให้พวกเขามีความสนใจต่อกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ นักบวช และฆราวาสแพร่ธรรม
     ขอพระองค์ทรงค้ำจุนพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร บรรดาผู้รับเจิมถวายตัว และผู้ที่รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้าทุกคน เพื่อให้ทุกคนซื่อสัตย์ต่อพันธกิจของตน และรับใช้พระวรสาร
     ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

พระแม่มารีย์ มารดาแห่งกระแสเรียก
ช่วยวิงวอนเทอญ