www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์


ก่อ ข้าแต่พระเยซูเจ้า
รับ โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของเรา ที่เข้ามาอ้อนวอน เราขอถวายตัวเอง ความยินดี ความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้ง เพื่อบ้านของเราจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์ จะเป็นแห่งความสุข ความบริสุทธิ์ ความรัก และการเสียสละ โปรดอวยพรเรา ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่ หรือที่อื่น โปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิด
     โอ้พระแม่มารีย์ มารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้า พระแม่ของเรา โปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของเรา และทุกครอบครัวในโลก ให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารก เด็กและเยาวชน และพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วย
     ข้าแต่ท่านยอเซฟ องค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ โปรดช่วยเหลือเราในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิต โปรดรักษาบ้านของเรา คนเจ็บป่วย และผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ เราจะได้ร่วม อยู่กับพระเยซูเจ้าพร้อมกับพระแม่มารีย์ และท่านตลอดนิรันดร อาแมน