www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญเปโตร


     ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตร ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันมาอยู่ต่อหน้าท่านเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่โปรดเลือกสรรท่านให้เป็นหลักมั่นคงแห่งความเชื่อ ที่จะต้องยึดถือเป็นผู้นำผู้ชอบธรรมแห่งชนชาติอิสราเอล เข้ามาก่อสร้างพระศาสนจักรแรกเริ่ม พระองค์โปรดให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในพระศาสนจักรซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้บนศิลาแห่งความเชื่อ ขอพระองค์โปรดประทานพระพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยความกล้าหาญเช่นเดียวกับท่าน ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้ปกปักรักษา วัด หมู่บ้าน อาชีพการงาน และชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดมา ท่านยังช่วยเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายในเรื่องฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการดำเนินชีวิตคริสตชนในโลกปัจจุบันนี้ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาโทษต่อพระเป็นเจ้าและท่านนักบุญเปโตร เพราะความผิดบาปต่างๆที่ได้กระทำมา ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะพยายามปรับปรุงแก้ไข และดำเนินชีวิตใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจะพยายามชักนำเพื่อนพี่น้องให้กลับมาสู่ในหนทางแห่งความรักของพระเป็นเจ้า เช่นเดียวกับที่ท่านนักบุญเปโตรที่เปลี่ยนจากการจับปลามาจับมนุษย์ ขอท่านโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปลอดภัย ให้ทุกคนมีจิตใจอดทนสู้กับความยากลำบากต่างๆ และมีความเชื่อมั่นคง เพื่อจะได้บรรลุถึงประตูสวรรค์ ณ ที่นั้นท่านจะได้นำข้าพเจ้าทั้งหลาย เข้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้
     ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตร ช่วงวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ อาแมน