www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาต่อนักบุญอันตน องค์อุปถัมป์ของผู้สูญหายสิ่งของต่างๆข้าแต่ท่านนักบุญอันตน ผู้ศักดิ์สิทธิ์และออ่นหวานน่ารักยิ่ง
ความรักต่อพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์
ทำให้ท่านเป็นผู้เหมาะสมได้รับอำนาจทำอัศจรรย์บนโลกนี้
ทุกครั้งที่ท่านภาวนา วอนขอเพื่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและกังวลใจ
อัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ด้วยความคิดเช่นนี้ที่มีอยู่ในใจ
ลูกขอวิงวอนท่านได้โปรด ให้ลูกได้รับพระคุณเหล่านี้ด้วย...(บอกความต้องการส่วนตัว...)

คำภาวนาของลูกอาจต้องการอัศจรรย์ กระนั้นก็ดี
ลูกทราบว่า ท่านเป็นนักบุญแห่งอัศจรรย์
โอ้...ท่านนักบุญอันตนผู้น่ารักและอ่อนหวาน
หัวใจของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาต่อทุกๆคนที่มาพึ่งท่าน
โปรดกระซิบที่พระกรรณของพระเยซูกุมาร
ที่อยู่ในอ้อมแขนของท่านและบอกความต้องการของลูก
ลูกจะสำนึกในพระคุณของท่านตลอดไป
อาเมน