www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญอันนา

ข้าแต่ท่านนักบุญอันนา
ท่านเป็นผู้มีบุญ ได้เป็นแม่ของพระนางพรหมจารีมารีอา
และพร้อมกับท่านนักบุญยออากิม สามีของท่าน
ข้าพเจ้าขอฝากตัวและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ไว้ในความคุ้มครองของท่าน
ขอฝากทุกคนในวัดนี้ ไว้ในคำเสนอวิงวอนของท่านด้วย
ขอโปรดให้พ้นจากอันตรายทั้งหลาย ทั้งกายและวิญญาณ
ซึ่งเปรียบเสมือนพายุร้ายในท้องทะเล นำอันตรายมาสู่เรือใหญ่น้อย
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความศรัทธามั่นคงต่อพระเจ้า
และพระแม่เสมอไปด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขอวิงวอนเพื่อบรรดาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ
และผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอวิงวอนสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ขอโปรดตอบแทนน้ำใจดีแก่เขา
ในชีวิตนี้ทั้งกาย จิตใจ และกิจการงานทั้งหลาย
ขอวิงวอนเพื่อพวกเราทุกคน ให้เจริญก้าวหน้า
เพียบพร้อมด้วยความศรัทธา ความรักต่อพระองค์
และมีเมตตาต่อญาติพี่น้องด้วยกัน

ข้าแต่นักบุญอันนา
ท่านเป็นยายของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ท่านเป็นแบบฉบับที่ดีและเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งครอบครัว
โปรดประทานความสงบสุข และความรักอันบริสุทธิ์
โปรดให้ทุกคนในครอบครัว ได้มีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีความรักที่เสียสละ พร้อมที่จะอดทน พร้อมที่จะให้อภัยแก่กันและกัน
เพื่อครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย จะได้เป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ในสังคม และในประเทศชาติ
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านเป็นที่พึ่ง
เป็นผู้แนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ซึ่งจะทำลายความศรัทธา และความรักต่อพระเป็นเจ้า
โปรดให้มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญที่จะทำความดี หลีกหนีความชั่ว
และการประจญล่อลวงทั้งหลาย
เพื่อสักวันหนึ่ง เมื่อต้องจากโลกนี้ไป
ขอให้ได้เตรียมพร้อมเสมอที่จะรับเสด็จพระเป็นเจ้า
และทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากันในสวรรค์ตลอดนิรันดร
พร้อมกับท่านด้วยเถิด อาแมน