www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คาทอลิก-อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

บทอ่านจากหนังสือวิวรณ์                                              วว 21:9ข-14
     ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ซึ่งถือขันเจ็ดใบบรรจุภัยพิบัติสุดท้ายทั้งเจ็ดประการมาและกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “มาเถิด ข้าพเจ้าจะให้ดูสตรีที่เป็นเจ้าสาวของลูกแกะ” ทูตสวรรค์นำข้าพเจ้าเดชะพระจิตเจ้าไปบนภูเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่ง ชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นกรุงเยรูซาเล็มนครศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกำลังลงมาจากสวรรค์ มาจากพระเจ้า นครนี้มีพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า มีความสุกใสเหมือนเพชรพลอยล้ำค่า คล้ายแก้วมณีโชติช่วงเป็นผลึกสดใส มีกำแพงสูงใหญ่ ประตูสิบสองประตู แต่ละประตูมีทูตสวรรค์ประจำอยู่และมีชื่อจารึกไว้ คือชื่อตระกูลอิสราเอลสิบสองตระกูล ทางทิศตะวันออกมีสามประตู ทางทิศเหนือมีสามประตู ทางทิศใต้มีสามประตูและทางทิศตะวันตกมีสามประตู กำแพงเมืองตั้งอยู่บนฐานศิลาสิบสองฐาน บนฐานศิลานั้นมีชื่อของบรรดาอัครสาวกทั้งสิบสององค์ของลูกแกะ

 

สดด 145:10-11,12-13ข,16-19

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                  ยน 1:45-51
     เวลานั้น ฟีลิปพบนาธานาเอล และบอกเขาว่า “เราพบผู้ที่โมเสสในธรรมบัญญัติและบรรดาประกาศกเขียนถึง ผู้นั้นคือพระเยซูบุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเร็ธ” นาธานาเอลจึงพูดกับฟีลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ” ฟีลิปตอบว่า “มาดูซิ” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลเข้ามาเฝ้า จึงตรัสถึงเขาว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” นาธานาเอลทูลถามว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศ” นาธานาเอลทูลตอบว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะเราพูดว่า เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศหรือ ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก” แล้วพระองค์ตรัสเสริมว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะเห็นท้องฟ้าเปิด และจะเห็นบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงรับใช้บุตรแห่งมนุษย์”

 

ข้อคิด
     “ท่านจะเห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก” พระวาจาตอนนี้มีความหมายอย่างยิ่ง ผู้มีความเชื่อจะมองเห็นสิ่งต่างๆและเหตุการณ์ต่างๆแตกต่างจากผู้ไม่มีความเชื่อ มองเห็นสิ่งที่ผู้ไม่มีความเชื่อมองไม่เห็น ผู้มีความเชื่อจะมองเห็นกางเขนเป็นชัยชนะ มากกว่าจะเป็นความพ่ายแพ้และความตาย มองเห็นความตายเป็นความหวัง มองเห็นความทุกข์ยากลำบากเป็นพระพรแห่งการกลับใจ มองเห็นผู้ต่ำต้อยเป็นเพื่อนมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรี และมองเห็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า”รัก”เป็นอัศจรรย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน ศิษย์ของพระคริสตเจ้าจะเห็นสิ่งที่โลกมองไม่เห็น คำเตือนใจต่อไปนี้มีค่าควรแก่การพิจารณาในทำนองเดียวกัน “คนมองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในทุกปัญหา คนมองโลกในแง่ร้าย มองเห็นปัญหาในทุกโอกาส”