www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

3 พฤศจิกายน                     เสกสุสานอารามพระหฤทัยคลองเตย เวลา 16.30น. ณ วัดน้อยอารามพระหฤทัย คลองเตย

3 พฤศจิกายน                   เสกสุสานวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก เวลา 10.00น. (งดจำหน่ายสินค้า)

4 พฤศจิกายน                   เสกสุสานวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน เวลา 10.00น.

4 พฤศจิกายน                   เสกสุสานวัดนักบุญเปาโล บ้านนา เวลา10.00น. ศีลอภัยบาปเวลา 09.00น.

4 พฤศจิกายน                   เสกสุสานวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก เวลา 10.00น.

7-8 พฤศจิกายน                 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ บ้านผู้หว่าน

10พฤศจิกายน                   แผนกคริสตชนฆราวาสเชิญร่วมรับฟังบรรยาย พระสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด" โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ณ บ้านผู้หว่าน

10 พฤศจิกายน                ฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง เวลา 10.30น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธาน

10 , 17 พฤศจิกายน           แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ ประกาศก อาโมสและโฮเชยา โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผล วิทยากร ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ซอยเทียนดัด

11 พฤศจิกายน                เสกสุสานวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก เวลา 10.00 น.คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ เป็นประธาน (ทางวัดเตรียมดอกไม้และเทียนไว้จำหน่าย)

14 พฤศจิกายน               แผนกครอบครัวและแผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับสถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

15 พฤศจิากยน                  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู” เดือนละ 2 ครั้ง ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย วันพฤหัสบดีที่ 3 และอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-15.00 น. (พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 09.00 น. เข้าเงียบที่หัวหินอาทิตย์ : 18 พ.ย.

17 พฤศจิกายน               ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนอกจอก และฉลองครบ 100 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ (นักบุญเทเรซา : เยาวชนหัวใจธรรมทูต) เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

17 พฤศจิกายน               แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดงานชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส โอกาส 100 ปีฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนอกจอก

17พฤศจิกายน                 อบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ เขต 2 เวลา 08.00-15.00 น. โดย คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

17 พฤศจิกายน                  ฉลองภายในวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงหมูเวลา 19.00น. คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล (โอกาสฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์) ประธาน

18 พฤศจิกายน               ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงหมูเวลา 10.30น.คุณพ่ออดุลย์คูรัตน์ (โอกาสฉลอง50ปีชีวิตสงฆ์)ประธาน

18 พฤศจิกยน                    แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานงานชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก 2018ฆประกาศข่าวดีฟื้นฟูชีวิตความเชื่อโอกาสเตรียม 350 ปีมิสซังสยาม” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

18 พฤศจิกายน                ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม เวลา 10.30น.พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธาน

18พฤศจิากยน                  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับองค์กรฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฝึกภาวนาให้ฆราวาส “เข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู” เดือนละ 2 ครั้ง ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย วันพฤหัสบดีที่ 3 และอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 10.00-15.00 น. (พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 09.00 น.)

21พฤศจิกายน                   แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับสถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

24 พฤศจิกายน               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมเสกวัดศีลมหาสนิท (วัดหลังใหม่) และชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชประธาน เวลา 10.0.0น.

25 พฤศจิกายน                      แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฆลกรุงเทพฯ จัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "พระวรสารนักบุญมาระโก"  ณ หอประชุม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร อ.ลำลูกกา

 

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกสังคมพัฒนา           คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

1 พฤศจิกายน 2561           ติดตามการเพาะพันธุ์กล้าไม้กลุ่มเกษตรปลอดภัย  พื้นที่บางเลน หมู่ 7

3 พฤศจิกายน 2561           เก็บเงินออมทรัพย์-ประชุมกลุ่ม พื้นที่บางบอน

5 พฤศจิกายน 2561           เก็บเงินออมทรัพย์-ประชุมกลุ่ม พื้นที่บางขุนเทียน

9 พฤศจิกายน 2561           เก็บเงินออมทรัพย์ พื้นที่บางเลนหมู่ 7

11-14 พฤศจิกายน 2561  พักผ่อนประจำปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ

15 พฤศจิกายน 2561        มอบถุงยังชีพประจำเดือน พื้นที่บางขุนเทียน

16 พฤศจิกายน 2561        ทำสรุปกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมาของกลุ่ม พื้นที่หนองงูเหลือม

21 พฤศจิกายน 2561        อบรมนักเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอันนาลัย จ.สมุทรสาคร

22-23 พฤศจิกายน 2561  สวนเกษตร บางเลนหมู่7 / สวนเกษตรวัดนักบุญอันเดร

24 พฤศจิกายน 2561        ศึกษาดูงานเรื่องธนาคารน้ำ จ.ลพบุรี

27 พฤศจิกายน 2561        อบรมนักเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ อ.อู่ทอง

30 พฤศจิกายน 2561        มอบถุงยังชีพประจำเดือน พื้นที่บางขุนเทียน

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ     คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร

1   พฤศจิกายน 2561          ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดพระกุมารเยซู

2   พฤศจิกายน 2561          ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4ณ วัดพระวิสุทธิวงส์

10   พฤศจิกายน 2561        ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2ณ วัดมารีย์สวรรค์ 

13 พฤศจิกายน 2561        ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

27-29 พฤศจิกายน 2561  ร่วมสัมมนา และประชุมใหญ่ ประจำปี ระดับชาติณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน

โซเชียลเซนต์เตอร์

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

1 พฤศจิกายน 2561           เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ตม.สวนพลู/รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมพลังบุคลากรมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสู่การคุ้มครองเด็กอย่างยั่งยืน

2 พฤศจิกายน 2561           รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการเสริมพลังบุคลากรมูลนิธิบ้านนกขมิ้นสู่การคุ้มครองเด็กอย่างยั่งยืน/ประชุมแผนก 2 แผนก

5 พฤศจิกายน 2561           สถานทูตปากีสถาน/เยี่ยมชุมชน

6 พฤศจิกายน 2561           เรียนภาษาอังกฤษ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

7 พฤศจิกายน 2561           เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

8 พฤศจิกายน 2561           เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

9 พฤศจิกายน 2561           ประชุมแผนก 2 แผนก

15 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

16 พฤศจิกายน 2561        ประชุมแผนก 2 แผนก

19 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมชุมชน

20 พฤศจิกายน 2561        เรียนภาษาอังกฤษ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

21 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

22 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

23 พฤศจิกายน 2561        ประชุมแผนก 2 แผนก

26 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมชุมชน

27 พฤศจิกายน 2561        เรียนภาษาอังกฤษ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

28 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

29 พฤศจิกายน 2561        เยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

30 พฤศจิกายน 2561        ประชุมแผนก 2 แผนก/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC สวนพลู งานMisereor

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น       คุณพ่อวิทยา ลัดลอย

17พฤศจิกายน 2561         เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม

 

งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

5พฤศจิกายน 2561            เด็กสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระบบกศน.

7พฤศจิกายน 2561            มูลนิธิของขวัญเเห่งความสุขจัดกิจกรรมให้เด็กศูนย์ยออากิม

11พฤศจิกายน 2561         ศูนย์ยออากิมจัดทำบุญเลี้ยงพระให้กับเด็กเเละผู้ปกครอง

14พฤศจิกายน 2561         มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กศูนย์อันนา

15พฤศจิกายน 2561         มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กศูนย์มาริส

22พฤศจิกายน 2561         มูลนิธิสิกขาเอเชียจัดกิจกรรมห้องสมุดให้กับเด็กศูนย์ยออากิม

รพ.สมุทรสาครตรวจสุขภาพเเละฉีดวัคซีนให้กับเด็กศูนย์อันนา

24พฤศจิกายน 2561         ตัวเเทนครูทั้ง3ศูนย์เข้ารับการอบรมกับมูลนิธิสิกขาเอเชียเรื่องเทคนิคการเล่านิทานเละจัดกิจกรรม

25พฤศจิกายน 2561         หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่จากรพ.เซนต์หลุยส์ตรวจสุขภาพให้กับเเรงงานเเละเด็กชาวพม่า

 

แผนกเครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์วิสิฐนนทชัย

23พฤศจิกายน 2561         ประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

 

แผนกสตรีคาทอลิก          ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์

(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)

(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)

1 พฤศจิกายน 2561           สอนโยคะ บ้านปราณี

5 พฤศจิกายน 2561           สอนวิชาชีพ บ้านปราณี

8 พฤศจิกายน 2561           ประชุม คฆร /สอนโยคะ บ้านปราณี

15 พฤศจิกายน 2561        เรือนจำกลาง จ.นครปฐม /สอนโยคะ บ้านปราณี/ประชุม คคส.

22 พฤศจิกายน 2561        สอนโยคะ บ้านปราณี

24 พฤศจิกายน 2561        ร่วมจัดงานสิ่งแวดล้อมกับ คคส.ที่สันติวนา

27 พฤศจิกายน 2561        ทัณฑสถานหญิงธนบุรี/ ประชุมสตรีคริสตชน

29 พฤศจิกายน 2561        สอนโยคะ บ้านปราณี

 

แผนกสุขภาพอนามัย       คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส        งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร

- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน

- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

 

งานบ้านหทัยการุณย์        ซิสเตอร์สาวิตรี จินประยูร

1-30 พฤศจิกายน 2561     เรียนรู้พระวรสารนักบุญมาระโก

10 พฤศจิกายน 2561        ตัวแทนสมาชิกบ้านฝึกภาวะผู้นำ พระหฤทัยนนทบุรี/เรียนภาษาอังกฤษ - คุณบุญลือ ราชกิจ คุณพัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์

11 พฤศจิกายน 2561        คุณตะวันและครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

17 พฤศจิกายน 2561        ฉลองวัดเซนต์เทเรซา หนองจอก 100 ปี

19-23 พฤศจิกายน 2561  สมาชิกบ้านช่วยกันทำโครงการแตงกวาลอยฟ้า

22 พฤศจิกายน 2561        กิจกรรมลอยกระทง

24 พฤศจิกายน 2561        เรียนภาษาอังกฤษ - คุณบุญลือ ราชกิจ คุณพัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์

25 พฤศจิกายน 2561        ตัวแทนสมาชิกบ้านเข้าร่วมตอบคำถามพระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญมาระโก

28 พฤศจิกายน                      ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับสถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

29 พฤศจิกายน               ฉลองภายใน วัดนักบุญอันเดร บางภาษี เวลา 19.00น. คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล ประธาน