www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม

ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม

1 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรมเด็กนักเรียนพระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์
1 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จ.สมุทรสาครให้ความรู้เรื่องการดูเเลสุขภาพตามกลุ่มวัย(เด็กเเรกเกิด/หญิงตั้งครรภ์/การวางเเผนครอบครัว)
1 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเข้าร่วมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอรี่/ลงพื้นที่ IDC งานMisereor/แจกอาหาร
1 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีไทยแห่งชาติ ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี
2 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยมิสซาชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ประชุมร่วมเรื่องเด็กในห้องกักขัง/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
2 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ    ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดเซนต์หลุยส์  
2 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนานำกล่องนมจากโครงการอบรมนักเรียนรีไซเคริลไปมอบให้กลุ่มเกษตรกรบางเลน ม.7 เพื่อทำหลังคาเอนกประสงค์
3 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประสานงานเรื่องการอบรมเเละการตอนกิ่งที่หนองงูเหลือม
3 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก
3 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมศิลปะบำบัด และโยคะที่ บ้านปรานี

3-5 สิงหาคม    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายพระคัมภีร์ ปีที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 และเยาวชน หัวข้อพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก ศิษย์พระคริสตเจริญชีวิตประกาศข่าวดี ณ บ้านผู้หว่าน
4 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยอบรมกฎหมายไทยที่ชุมชน
4 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์
4 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

4 สิงหาคม    ฉลองภายใน วัดนักบุญเปโตร เวลา 19.00น. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ประธาน
4-5 สิงหาคม    อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่องานวิถีชุมชนวัด ณ บ้านผู้หว่าน
5 สิงหาคม     ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน เวลา 10.00น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธาน
6 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ IDC
6 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกสำรวจพื้นที่บ้านแป้ง สิงห์บุรี เพื่อการจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ และการรีทรีตของคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย
6-10 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    ฝึกทักษะด้านงานฝีมือ
7 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
7 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประชุมการทำประชาคมโครงการคนสู้ชีวิตที่บางขุนเทียน

8 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงพื้นที่ IDC งานMisereor/แจกเบเกอร์รี่/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
8 สิงหาคม    แผนกวิถีชุมชนวัด ร่วมกับแผนกครอบครัว และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
8-9 สิงหาคม    เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือน สิงหาคม ณ บ้านผู้หว่าน
9 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/จำหน่ายสินค้าที่วัดนักบุญเปโตร
10 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก/วางแผนการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
10 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมสอนโยคะที่บ้านปรานี
11 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์สมาชิกร่วมงานฉลองวัดเซนต์ร็อคและแข่งขันกีฬาเยาวชนเขต4
11 สิงหาคม    ฉลองวัดนักบุญคลาราเดิมบางนางบวช เวลา 10.30น. คณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ประธาน
11 สิงหาคม    ฉลองวัดเซนต์ร็อค เวลา 10.30น. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาล ศุระศรางค์ ประธาน
12-13 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาโอกาสวันแม่
12 สิงหาคม    ฉลองวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด เวลา 10.30น. พระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่บวชครบ 25 ปี ประธาน
12 สิงหาคม    สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ชมรมคริสตชนจีน (ฉลองครบ20ปี) พิธีบูชาขอบพระคุณ มอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกกตัญญูประจำปี และพิธีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ60ปีขึ้นไป) ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ เวลา 10.00น. พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม และคุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู ประธาน
13 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิก    เข้าร่วมประชุมกับ คคส.ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง  ประเทศไทย
14 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ/อบรมเด็กโรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
14 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาทำโรงเตาเผาถ่านชีวภาพที่บางเลนหมู่ 7
14 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ
14-17 สิงหาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    กิจกรรมพระวาจาบันดาลชีวิตตามแบบอย่างคริสตชน (เรียนรู้คุณธรรมจากพระคัมภีร์)
15 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
15 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC งานMisereor/เข้าร่วมประชุมกับCRSP
15 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียนพระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์
15 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรม และฝึกวิชาชีพกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม


15 สิงหาคม    สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 17.00น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
15 สิงหาคม    แผนกคริสตศาสนธรรมและแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
16 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรม และฝึกวิชาชีพกับผู้ต้องขังหญิงในทันฑสถานหญิงธนบุรี
16 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาชุมชน
16 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประชุมเขียนโครงการคนสู้ชีวิตที่บางขุนเทียน
16 สิงหาคม    คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู เวลา 10.00-15.00น. พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 09.00น.
17 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาพาเเกนนำเกษตรกรจากบางเลนไปดูงานทำน้ำหมักชีวภาพที่หนองงูเหลือม
17 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก/มิสซาชุมชน/อบรมCase Management Workshop
17 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมสอนโยคะที่บ้านปรานี
18 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยอบรมกฎหมายไทยที่ชุมชน
    
18 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม
18 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และตัวแทนสมาชิกร่วมงานบวชสังฆานุกรที่บ้านเณรแสงธรรม
18 สิงหาคม     สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม
18-19 สิงหาคม    เยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อพร้อมใจก้าวเดินสู่ 350ปี มิสซังสยาม ณ บ้านผู้หว่าน
19 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกับคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย จัดกิจกรรมงานวันแม่ และมอบรางวัล    สตรีจิตอาสา
20 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ IDC
21 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/มิสซาชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ
22 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/ลงพื้นที่ IDC งานMisereor/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์
22 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียนพระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์
22 สิงหาคม    ฝ่ายงานธรรมทูต และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
23 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
23 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจานุเคราะห์
23 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยน ประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี
24 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก
24 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาปั้นเตาเผาถ่านที่บางเลนวิทยากรจากหนองงูเหลือม
24 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมสอนโยคะที่บ้านปรานี
25 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์     ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทรรุ่น 5 มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
25 สิงหาคม    ฉลองภายในวัดเซนต์หลุยส์ เวลา 17.30น. คุณพ่อสำรวจ กิจสำเร็จ ประธาน
25-26 สิงหาคม    อบรมรมพระคัมภีร์ "พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก" โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ณ บ้านผู้หว่าน
26 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา ชุมชนวัดเซนต์ร็อค
26 สิงหาคม    ฉลองวัดเซนต์หลุยส์  เวลา 10.00น. คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ ประธาน
27 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ IDC
28 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยกิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/กิจกรรมฝึกอาชีพ
28 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก สมาคมสตรีไทยคาทอลิกเข้าทำกิจกรรมกับผู้ต้องขังหญิงที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/ลงพื้นที่ IDC งานMisereor/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์/แจกเบเกอร์รี่

29 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียนพระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์
30 สิงหาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาพบเจ้าหน้าที่การีตัสส่วนกลางเพื่อส่งรายงานประเมินโครงการ
30 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล
31 สิงหาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก