www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม

1 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา อบรมสภาภิบาลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาไปเอาหญ้าแฝกที่สถานีเกษตรกำแพงแสน / ประชุมแกนนำเกษตร ร่วมกับอาจารย์จาก ม. เกษตรกำแพงแสน เรื่องการอบรม การดูแลดิน/การทำดินอินทรีย์

2 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมผู้กักขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

2 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    สอนอาชีพที่บ้านปราณี

2-13 กรกฎาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นอาสาสมัครจากประเทศเสปญ Miss OLGa มาสอนบาสเกตบอลให้กับเด็กๆลูกหลานเเรงงานทั้งสามศูนย์

3 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กิจกรรมสอนคำสอนชุมชน/ลงเยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

4 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยแจกอาหาร เบเกอร์รี่ให้กับผู้ยากไร้/ประสานงาน MISEREOR ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

4 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์กรพิพิธภันณ์วิทยาศาสตร์

4 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรม นักเรียนโรงเรียนแม่พระมารีสาธุประดิษฐ์

4 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นโรงพยาบาลสมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยการดูเเลสุขภาพเเละกฎหมายจราจร

 

4-6กรกฎาคม         ทุกชุมชนวัด และหมู่คณะนักบวช ขอให้จัดพิธีตื่นเฝ้าช่วง 3 วัน มุ่งสู่วันที่ 7 ที่สภาพระสังฆราชฯจะฉลองที่สังฆมณฑลเชียงราย โดยเน้นเป็นเวลา 3 วันแห่งการภาวนา ตระหนัก ระลึกถึง และขอบพระคุณพระเจ้า ที่ประเทศไทยของเราได้มีสังฆมณฑลใหม่ และเราจะภาวนาเป็นพิเศษเพื่อ คุณพ่อ วุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสงฆ์จากสังฆมณฑลฯของเราที่จะรับศีลบวชเป็นพระสังฆราชในวันนั้น

5 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

5 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยมิสซา/อบรมกฎหมาย/เยี่ยมชุมชนประชาอุทิศ/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

5 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    ตัวเเทนสมาคมรับมอบบริจาคเสื่อโยคะเเละส่งมอบให้บ้านปราณี

5 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์กิจกรรมทัศนศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่4 - 6 สวนนงนุชพัทยา

6 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               กิจกรรมทัศนศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่1- 3 เมืองโบราณ สมุทรปราการ

6 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุม 2 แผนก ประจำสัปดาห์

6 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นตัวเเทนครู2ท่านประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเตรียมงานเเห่เทียนเข้าพรรษาของ จ.สมุทรสาคร

7 กรกฎาคม           พิธีสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีบวชพระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ค.ศ. 1669 - 2019)ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานพิธี 

7 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

7-8 กรฎาคม          แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2018 ณ บ้านผู้หว่าน

7-14 กรกฎาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเด็กลูกหลานเเรงงานข้ามชาติเรียน กศน. จำนวน 45 คน

 

 

8กรกฎาคม            ทุกวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษ ตามแนวทางและบทภาวนาที่แผนกพิธีกรรมฯกำหนด เพื่อวอนขอพระพรสำหรับปีเตรียมนี้ ให้ความสำคัญกับเวลาช่วงนี้ ที่เราจะก้าวเดินด้วยกัน มุ่งฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ ทั้งส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนวัด กลุ่มองค์กร สถานศึกษา อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ชีวิตคริสตชนมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

8 กรกฎาคม           ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เวลา 17.00น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประธาน

9 กรกฎาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้กักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

9-13 กรกฎาคม     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น นักเรียนอาสาสมัครจากประเทศออสเตรเลียเด็ก7คนครู2คนมาทำจิตอาสาเรียนรู้เเละเเบ่งปันประสบการณ์กับเด็กนักเรียนศูนย์มาริส

10 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    เยี่ยมฑัณฑสถานหญิงธนบุรี

10 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาบางขุนเทียน ประชุมเตรียมกิจกรรม คนสู้ชีวิต

10 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิดฯ (สามพราน)

10 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              มิสซา/สอนคำสอนสำหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

11 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

11 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรม นักเรียนโรงเรียนแม่พระมารีสาธุประดิษฐ์

11 กรกฎาคม         แผนกวิถีชุมชนวัดและแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พกิการและทุพพลภาพ พระประแดง

11  กรกฎาคม  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น             รพ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการดูเเลสุขภาพ.กม.จราจรที่ศูนย์ยออากิม

12 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันทน์)

12 กรกฎาคม         แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย       เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมชุมชน/อบรมเด็กโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

12 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)   สอนโยคะที่บ้านปรานี

13 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    ไปดูงานที่มูลนิธิบ้านแป้งสิงห์บุรี

12-13 กรกฎาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา    ปั้นเตาเผาถ่านชีวภาพ ที่บางเลน

13 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              ประชุม 2 แผนก ประจำสัปดาห์

14 กรกฎาคม         ฉลองวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เวลา 10.30 น.พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน (ฉลองภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา17.00น.)

14 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2   ณ วัดนักบุญมาร์โก (ปทุมธานี)

14 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

14 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

14-15กรฎาคม      แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2018 ณ บ้านผู้หว่าน

 

15 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               ร่วมงานฉลองวัดเซนต์โทมัส

15 กรกฎาคม          ฉลองวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก พิธีบชูาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

16 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              ประชุมฝ่ายสังคม ไตรมาส 2

16 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    ประชุมฝ่ายสังคมที่บ้านหทัยการุณย์

17 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    เข้าเยี่ยมเรือนจำอยุธยา

17 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              มิสซา/สอนคำสอนสำหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

17 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               ประชุมฝ่ายสังคม บ้านหทัยการุณย์

17 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา    บางบอนประชุม บุญต่อบุญ

17-19 กรกฎาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              อบรม TOT โครงการ CNATT

18 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่

18 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา    ประเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมที่ บ้านหทัยการุณย์

18 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม

18 กรกฎาคม         แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พกิการและทุพพลภาพ พระประแดง

18 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น       รพ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการดูเเลสุขภาพ.กม.จราจรที่ศูนย์มาริส

19 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              มิสซา/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

19 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาหนองแขม เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

19 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    ประชุมสตรีคริสตชน

20 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุม 2 แผนก ประจำสัปดาห์

20 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    ร่วมงานชมรมผู้สูงอายุที่วัดเปโตร

20 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกเครดิตยูเนี่ยนเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณ

21 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)งานอบรมสัมนาเกี่ยวกับเนื้อหาการลดขยะที่คิดดีคลับเฮ้าส์

21 กรกฎาคม         แผนกคริสตธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมพี่เลี้ยงของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน ครั้งที่ 1 เวลา08.30-15.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

21 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ              งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญเปโตร (สามพราน)

21 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

22 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               กลุ่มDJ.โอ แปดริ้ว ร่วมส่งความสุขและเลี้ยงอาหารกลางสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

22 กรกฎาคม         ฉลองวัดบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ เวลา 10.00น. คุณพ่อมีเกล กาไรซาบาล ประธาน

22 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น                หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิจากรพ.เซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับเเรงงานเเละลูกหลานเเรงงานข้ามชาติที่ศูนย์ยออากิม

23 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น       โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กศูนย์อันนา

23 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้กักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

23 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    เช้าเยี่ยมเรือนจำกลางนครปฐม

23-25 กรกฎาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              ประชุม 3 ศูนย์ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

24 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              มิสซา/สอนคำสอนสำหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/อบรมเด็กที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

24 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ              ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6   ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน)

25 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาอบรม เรื่องการดูแลดินการทำดินอินทรีย์ ที่บางเลน

25 กรกฎาคม         ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พกิการและทุพพลภาพ พระประแดง

25 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              แจกเบเกอร์รี่

25 กรกฎาคม  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น                 ตัวเเทนนักเรียนทั้ง3ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษาของ จ.สมุทรสาคร

26 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              มิสซา/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

26 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก   (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)    ไปสอนโยคะที่บ้านปรานี

26 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาบางขุนเทียน มอบถุงยังชีพให้ผู้อยู่ในภาวะลำบาก

27-29 กรกฎาคม    แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมผู้นำเยาวชน(ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด)อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2018 ณ My Home จ. ฉะเชิงเทรา

27-30 กรกฎาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์               หยุดเรียนโอกาสวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

28 กรกฎาคม         ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต บางแค เวลา 10.00น. คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร ประธาน

28 กรกฎาคม         ฉลองวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล จ.สมุทรปราการ เวลา 10.30น. คุณพ่อเปโตรบัญชา ศรีประมงค์ ประธาน

28 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น       เด็กทั้ง3ศูนย์เตรียมงานฉลองวัดนักบุญอันนาท่าจีน

29 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น       เด็กทั้งสามศูนย์รวมงานฉลองวัดนักบุญอันนาท่าจีน

29 กรกฎาคม         ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธาน

30 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              เยี่ยมผู้กักขัง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

30 กรกฎาคม         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย              สอนคำสอนสำหรับเด็ก/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมชุมชน/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล