www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเมษายน

ปฏิทินกิจกรรมเมษายน

 

2 เมษายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกอบรมผู้ต้องขังชายเตรียมการปลดปล่อยเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม 

2-4 เมษายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นสอบปลายภาคเรียนที่ 2

2-12 เมษายน  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเด็กหญิง

3 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เยาวชนแรกรับบ้านปรานี  

3-5 เมษายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่โครงการคนสู้ชีวิต ณ ลาดกระบัง

4 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /เยี่ยมชุมชนประชาอุทิศ /ประชุมเครือข่าย CRSP /ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ที่สำนักงาน Seafarer

 

5 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ        แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 

5 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น Big Cleaning Day

5-6 เมษายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

6 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น กีฬาสี 3 ศูนย์

6-7 เมษายน คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดเขต 4 เยี่ยมวิถีชุมชนสังฆมณฑลจันทบุรี

7 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุงานชุมนุมผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 

9 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่บางเลน หมู่ 7

9 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

9 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ประชุมร่วมกับครูรักไทยเตรียมกีฬาสีอันนากับรักไทย

9 เมษายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมงานสังสรรค์ปัสกาที่สภาคริสตจักร  

9-12 เมษายน สัมมนาพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2018

10 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา            ประสานงาน อบรมกลุ่มออมทรัพย์พบแกนนำเครือข่าย ร่างแผนการดำเนินงานก่อนวันเปิดกลุ่มออมทรัพย์

10 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

11 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยจิตอาสาตัดผมที่สำนักงาน Seafarer /ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ที่สำนักงาน Seafarer /เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

11 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา            สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมทำเรื่องธนาคารน้ำ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

11 เมษายน     แผนกวิถีชุมชนวัดและแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและสอนคำสอนให้ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

 

 

12 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา            พบแกนนำเครือข่ายเรื่องโครงการคนสู้ชีวิต พื้นที่เขตหนองแขม

13-16 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์         ปิดสงกรานต์

15 เมษายน                 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ประการข่าวดีทางเทโนโลยีและการสื่อสาร

17 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /เยี่ยมชุมชนประชาอุทิศ

17 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกทำกิจกรรมวันสงกรานต์ให้ผู้ต้องขังหญิงที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  

17-27 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์                                             ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเด็กชาย

18 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยม IDC /ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ที่สำนักงาน Seafarer /เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

18 เมษายน                 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตฯ เสริมสร้างเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ

 

 

18 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม ณ อาคารเซนต์โธมัส

18 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

18 เมษายน     แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและสอนคำสอนให้ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

19 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา            มอบถุงยังชีพ/เยี่ยมผู้อยู่ในภาวะลำบาก พื้นที่เขตบางขุนเทียน

19 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

20 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย           โครงการสุขภาพอานามัย

20 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ให้ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม  

21 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาเปิดกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่เขตบางบอน

21 เมษายน     คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โมทนาคุณพระเป็นเจ้า เวลา 10.00น. สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช ณ หอประชุม อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน

22 เมษายน     มิสซาตรีวารฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง  เวลา 09.00 น.คุณพ่อธีระ กิจบํารุง เป็นประธาน

23 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

23 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมงานอุ่นไอรักกระทรวงวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ  

24 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจและฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิงเรือนจำประจำจังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  

24 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมชุมชนสำโรง

24 เมษายน     ครบรอบ 120 ปี การเริ่มพันธกิจของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11.00น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

25 เมษายน     ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและสอนคำสอนให้ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

25 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาขยายแปลเกษตร พื้นที่บางเลน หมู่ 4 หมู่ 5 

25 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยม IDC /ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ที่สำนักงาน Seafarer /เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

25 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม

26 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยนประชุมและติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ บ้านดอนเจดีย์ จ.สุพรรณ

26 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล

26 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมแกนนำกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่หนองงูเหลือม

26 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ        แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดพระคริสตกษัตริย์

26 เมษายน  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตฯ เสริมสร้างจิตตารมย์ธรรมทูตและการประกาศข่าวดีเซนต์หลุยส์ ตึกวันทามารีย์ กลุ่มองค์กร

27 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาBig Cleaning Day สำนักงาน

27 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /เจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย

27 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯสมาคมสตรีไทยคาทอลิกสอนโยคะ เยาวชนแรกรับบ้านปรานี

28 เมษายน     ฉลองวัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปโตร อูร์บานี (PIME) เป็นประธาน

28 เมษายน     พิธีโปรดศีลกำลัง นักเรียนคาทอลิกในเขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

28 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติ  ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สังฆมณฑลราชบุรี

28 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์สมาชิกบ้านรับศีลกำลัง

28-29 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    เข้าร่วมการนำเสนอคู่มือทนายความเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

29 เมษายน     มิสซาตรีวารฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง  เวลา 09.00 น.คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เป็นประธาน

29 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์สมาชิกบ้านรับศีลมหาสนิท

30 เมษายน     ฉลองภายในวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ เวลา 19.00 น.คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

30 เมษายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมชุมชนจรัล 12 /เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล