www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2019

 

 

10 กรกฎาคม  แผนกครอบครัว แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล  กรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
และสอนคำสอนให้กับผู้พิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
13-14 กรกฎาคม แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ ศึกษา อ่าน และไตร่รองพระวรสารนักบุญยอห์น
เพื่อมั่งสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ณ บ้านผู้หว่าน
15-19 กรกฎาคม สัมมนาพระสงฆ์ทั่วถิ่นไทย ณ บ้านผู้หว่าน
17 กรกฎาคม  แผนกครอบครัว แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล  กรุงเทพฯ
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
20 กรกฎาคม แผนกคริสตชนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน 2019
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ครั้งที่ 1 และอีกครั้งคือวันที่ 27 กรกฎาคม 
24 กรกฎาคม  ฝ่ายงานธ