www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2018

 

 

1 มิถุนายน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกสังคมพัฒนา ทำแปลงเกษตรพื้นที่บางภาษี
  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย  
ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก
 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ประชุมกับมูลนิธิรักษ์ไทย
/เตรียมกีฬาสีให้กับลูกหลานเเรงงานข้ามชาติ

2 มิถุนายน ฟื้นฟูจิตใจประจำปีและประชุมชมรมนักธุรกิจคาทอลิก CBEG และC-YES ณ ห้องใต้ดินสำนักมิสซัง
 

คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เขต 2 จัดอบรม ศาสนสัมพันธ์ หัวข้อ “วิธีปฏิบัติของคริสตชนกับพี่น้องต่างความเชื่อ”
เวลา 09.00-15.00น. โดยคุณพ่อเสนิ ดำเนินสะดวกเป็นวิทยากร ณ วัดนักบุญฟรังซิสเวียร์ สามเสน

  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์เรียนภาษาอังกฤษ - คุณบุญลือ ราชกิจ คุณพัชวัสส์ เจียมจิรอานนท์
2-3 มิถุนายน อบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีฯ 2018 ครั้งที่ 1/5 ณ บ้านผู้หว่าน
3 มิถุนายน ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์  กิจกรรมชมรมทักษะตามความถนัด สัปดาห์ที่ 1
4 มิถุนายน ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ   ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6  ณ วัดมารีย์สมภพ 
(บ้านแพน)

อ่านทั้งหมด