www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม 2018

 

 

14 มีนาคม แผนกครอบครัวและแผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ
และทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้ถูกกักขัง
ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) / เยี่ยมลูกเรือ
 15 มีนาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
เยี่ยมลูกเรือ / ผู้ยากไร้รับเบเกอรี่ ที่สำนักงาน Seafarer

  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ประกาศข่าวดีทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส
15-18 มีนาคม

แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายปัสกากับเยาวชน “เยาวชนตามรอยพระคริสต์ เจริญชีวิต
ประกาศความเชื่อ” ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

16 มีนาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
ลงเยี่ยมชุมชนสำโรง

17 มีนาคม แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ เขต อาสนวิหารอัสสัมชัญ
  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเด็กสอบ กศน.จำนวน 30 คน
18 มีนาคม งานเสวนาโอกาสวันสตรีสากล  สตรีในรอบ 450 ปี ของคริสตศาสนาในประเทศไทย เวลา 09.00-12.30น.ณ ห้องประชุมใหญ่
บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

อ่านทั้งหมด