www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2018

 

 

8 สิงหาคม    แผนกวิถีชุมชนวัด ร่วมกับแผนกครอบครัว และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
8-9 สิงหาคม เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือน สิงหาคม ณ บ้านผู้หว่าน
11 สิงหาคม

ฉลองวัดนักบุญคลาราเดิมบางนางบวช เวลา 10.30น. คณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช ประธาน

12 สิงหาคม ฉลองวัดเซนต์ร็อค เวลา 10.30น. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาล ศุระศรางค์ ประธาน
 

สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ชมรมคริสตชนจีน (ฉลองครบ20ปี) พิธีบูชาขอบพระคุณ มอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกกตัญญู
ประจำปีและพิธีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้แก่ผู้สูงอายุ (อายุ60ปีขึ้นไป) ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ เวลา 10.00น.
พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม และคุณพ่ออดิศักดิ์ กิจบุญชู ประธาน

15 สิงหาคม สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 17.00น.
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
16 สิงหาคม แผนกคริสตศาสนธรรมและแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและ
สอนคำสอนให้กับผู้พิการที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู เวลา 10.00-15.00น. พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 09.00น.
18 สิงหาคม

สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่
สามเณราลัยแสงธรรม

อ่านทั้งหมด