www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2018

 

 

16พฤษภาคม แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ
ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการ และทุพพลภาพ พระประแดง
  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่หนองงูเหลือ
18 พฤษภาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยนติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน บ้านดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)สอนโยคะให้เยาวชนบ้านปรานี
19 พฤษภาคม

อบรมศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ 6 ครั้งณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้องพี่หทัยการุณย์
  แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต ประชุม PMG BKK ครั้งที่ 3/6    บ้านพักพระสงฆ์ บางรัก
19-20 พฤษภาคม แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจและ
เพิ่มพูนความรู้คริสตชน บ้านผู้หว่าน
22 พฤษภาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาพาอาจารย์เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง จาก ม.เกษตรกำแพงแสน
ลงพื้นที่บางเลน หมู่ 7 ดู สถานที่อบรมและพบแกนนำเกษตร

อ่านทั้งหมด