www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม


 

10 กรกฎาคม      แผนกครอบครัว แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล  กรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
13-14 กรกฎาคม    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ ศึกษา อ่าน และไตร่รองพระวรสารนักบุญยอห์น เพื่อมั่งสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต ณ บ้านผู้หว่าน
15-19 กรกฎาคม     สัมมนาพระสงฆ์ทั่วถิ่นไทย ณ บ้านผู้หว่าน
17 กรกฎาคม      แผนกครอบครัว แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล  กรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
20 กรกฎาคม    แผนกคริสตชนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน 2019 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ครั้งที่ 1 และอีกครั้งคือวันที่ 27 กรกฎาคม  
24 กรกฎาคม      ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
27 กรกฎาคม    แผนกคริสตชนผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน 2019 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
27 –29 กรกฎาคม      แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ อบรมผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด) ฉลอง 350 ปี มิสซังสยามภายใต้พระวาจ า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า  ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน (ลก 1:38)ณ The bloom by tv.pool (เขาใหญ่)


ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
แผนกสังคมพัฒนา คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
1 กรกฎาคม 2562 ติดตามเรื่องการตรวจค่าดินของกลุ่มเกษตรที่บางเลนม.7
3 กรกฎาคม 2562 ลงเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเเละไปเอาดิน-ปุ๋ย-ต้นไม้-พันธ์ไม้ทีหนองงูเหลือม
4 กรกฎาคม 2562 อบรมเด็กนักเรียนที่ รร.พระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์
5 กรกฎาคม 2562 ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ที่บางขุนเทียน
6-7 กรกฎาคม 2562 ช่วยงานฉลองวัดเซนต์โธมัส
9 กรกฎาคม 2562  ประชุมพระสงฆ์เเละหัวหน้าเเผนกฝ่ายสังคมที่ท่าจีน
11 กรกฎาคม 2562 อบรมเด็กนักเรียนที่ รร.บางสะเเก
12 กรกฎาคม 2562  ลงพื้นที่บางขุนเทียนเตรียมสถานที่ถ่ายท าเรื่องสั้นงานบุญต่อบุญ
18 กรกฎาคม 2562  ติดตามงานเกษตรลงพื้นที่โคกโคเฒ่าจ.สุพรรณบุรี
19 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมผู้ยากไร้กับอาสาสมัครที่หนองเเขม
24 กรกฎาคม 2562 นัดสื่อถ่ายสรุปงานบุญต่อบุญที่ส านักงาน
25 กรกฎาคม 2562  อบรมเด็กนักเรียน รร.พระเเม่มารีสาธุประดิษฐ์
26 กรกฎาคม 2562  ประชุมเครือข่ายบางบอน
31 กรกฎาคม 2562  มอบถุงยังชีพที่บางขุนเทียน
 
แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ     คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
4 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
6 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร
8 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 วัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก ดอนตาล
20 กรกฎาคม 2562 งานชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
 
แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
1 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชุมชน /สอนภาษา/ ฝึกอาชีพ
2 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /มิสซาส าโรง/เรียนภาษาอังกฤษ
3 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่
4 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลุกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องขัง/ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย
5 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ท าบัญชี
6 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย/ประชุม
8 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชุมชน
9 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมชุมชน/สอนภาษาไทย/ฝึกอาชีพ/เยี่ยมลุกเรือเดินทะเล/เรียนภาษาอังกฤษ
10 กรกฎาคม 2562 แจกเบเกอร์รี่/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมชุมชน
11 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/มิสซาชุมชน
12 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ท าบัญชี
13 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย/เยี่ยมชุมชน/ฝึกอาชีพ
15 กรกฎาคม 2562 ประชุม
17 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/เยี่ยมชุมชน
18 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย
19 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ท าบัญชี
20 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย
22 กรกฎาคม 2562 ประชุม/เยี่ยมชุมชน
23 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เข้าร่วมประชุม IDC
24 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/แจกเบเกอร์รี่/สอนภาษาไทย
25 กรกฎาคม 2562 ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/เยี่ยมผู้ต้องกัก/มิสซาชุมชน
26 กรกฎาคม 2562 สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ท าบัญชี
27 กรกฎาคม 2562 สอนภาษาไทย
30 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/มิสซาประชาอุทิศ/เรียนภาษาอังกฤษ
31 กรกฎาคม 2562 เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล/แจกเบเกอร์รี่/ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย
 
แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น คุณพ่อวิทยา ลัดลอย
กรกฎาคม 2562 เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ าคลองเปรม
 
งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
1 กรกฎาคม 2562  คุณบุชกร มาเลี้ยงอาหารกับเด็กทั้ง 3 ศูนย์โอกาสวันคล้ายวันเกิด
3 กรกฎาคม 2562   โรงพยาบาลสมุทรสาครอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรค,อุบัติเหตุจากการท างาน ที่ ศูนย์อันนาห้อง A (เด็กโต)
6 – 13 กรกฎาคม 2562 อาสาสมัครจากออสเตรียมาท ากิจกรรม
9 กรกฎาคม 2562 ประชุมฝ่ายสังคม
10 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลสมุทรสาครอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรค,อุบัติเหตุจากการท างาน ที่ ศูนย์ยออากิมห้อง A (เด็กโต)
12 กรกฎาคม 2562 แห่เทียนเข้าพรรษา
15 กรกฎาคม 2562     อัสสัมชัญพระราม 2 มามอบสิ่งของ 13.30 น. การแสดง 1-2 ชุด
17 กรกฎาคม  2562   โรงพยาบาลสมุทรสาครอบรม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโรค,อุบัติเหตุจากการท างาน ที่ ศูนย์มาริสต์ห้อง A (เด็กโต)
21 กรกฎาคม 2562 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
23 กรกฎาคม 2562   ละครใบ้ ศูนย์ยออากิม
27 กรกฎาคม 2562     เตรียมงานฉลองวัดนักบุญอันนา เตรียมจัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ และเช็ดเก้าอี้
28 กรกฎาคม 2562    ร่วมงานฉลองวัดนักบุญอันนา และเด็กช่วยล้างจานและท าความสะอาด
 
แผนกเครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย
25 กรกฎาคม 2562 ประชุมติดตามเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี
 
แผนกสตรีคาทอลิก ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์  
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)
20 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดกิจกรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโอกาสร าลึกถึงการ  สถาปนา "มิสซังสยาม"
(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)
4 กรกฎาคม 2562 ประชุมเครือข่ายช่วยเหลืออยู่ต้องขัง  
5 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมขยับกายขยายใจ  บ้านแรกรับ บ้านปรานี  
9 กรกฎาคม 2562 ประชุมร่วมกับฝ่ายสังคมพัฒนา เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
10 กรกฎาคม 2562 เข้าท ากิจกรรมที่บ้านปรานี
19 กรกฎาคม 2562 ประชุมสตรีคริสตชนไทย/ กิจกรรมขยับกายขยายใจ  บ้านแรกรับ บ้านปรานี  
22 กรกฎาคม 2562 ท ากิจกรรมศูนย์ฝึก บ้านปรานี  
29 กรกฎาคม 2562 เข้าท ากิจกรรมที่ เรือนจ านครปฐม
 
แผนกสุขภาพอนามัย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง
 
แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร
- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน
- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา
 
งานบ้านหทัยการุณย์  
7 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนสมาชิกบ้านร่วมงานฉลองวัดเซนต์โธมัส
9 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมผู้จัดการแผนกของฝ่ายสังคม
13-17 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
18-19 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2562
20 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณมิ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม ครั้งที่ 1
21 กรกฎาคม 2562 คุณสิทธิ์และเพื่อนชมรมบิ๊กไบท์มาเลี้ยงอาหารกลางวัน
27 กรกฎาคม 2562 สมาชิกบ้านเรียนเสริมภาษาอังกฤษ โดยคุณบุญลือและคุณมิ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม ครั้งที่2
28 กรกฎาคม 2562 คุณรังศิมาและเพื่อโครงการเยียวยา....เยี่ยมเยียน  ครั้งที่ 2 มาเลี้ยงอาหารกลางวัน