www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมพฤศจิกายน

ปฏิทินกิจกรรมพฤศจิกายน

1  พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    แจกอาหารที่สะพานใหม่
1 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    * ทุกวันพุธลงเยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ถูกกักที สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู
2 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)
2 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมเยาวชนแรกรับบ้านปรานี  
2 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส     เยี่ยมและส่งศีลคนพิการ ปากลัด
2 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ ร่วมภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับวัดเซนต์ร็อค
3 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ ร่วมมิสซาและกิจกรรมพลีกรรมวันศุกร์ต้นเดือน
4 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ กิจกรรมลอยกระทง

4 พฤศจิกายน     เสกสุสาน วัดนักบุญเทเรซา หนองจอกเวลา 10.00น.
4 พฤศจิกายน      เสกสุสาน อารามพระหฤทัยฯ เวลา 16.30 น. มิสซาที่วัดน้อยชั้น 3 ของอารามฯ
4 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)สัมมนาโครงการรับมือกับอิทธิพล
ของสื่อและเทคโนโลยีต่อครอบครัวในปัจจุบันที่ วัดพระมหาไถ่
4 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส    อบรมเด็กศูนย์คอมมูนิต้า
4-5 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์สัมมนาเข้าเงียบซิสเตอร์

5 พฤศจิกายน    เสกสุสาน วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน เวลา10.00น.
5 พฤศจิกายน     เสกสุสาน วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก.เวลา 10.00น.
5 พฤศจิกายน     เสกสุสาน วัดนักบุญเปาโล บ้านนา มิสซา เวลา 10.00น. ศีลอภัยบาป เวลา 09.00น. และสวดสายประคำเวลา 09.30น.
5 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    
สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.สำนักงานปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา
มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมายกำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน
6 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
เสวนาประเด็นโรฮิงยา และสิทธิมนุษยธรรมร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
* ทุกวันจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
6 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเปิดภาคเรียนทั้ง 3 ศูนย์
6-10 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส* เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับ
ทีมงานคณะซาเวเลียน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันพุธ)
6-10 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานเกษตร
7 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)
ประชุมงานกับสมาคมสตรีภาคพื้นเกี่ยวกับการทำงานเรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
8 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ร่วมประชุมงานเอกภาพ
8 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส     ประชุมคณะกรรมการบ้านหทัยการุณย์
8 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
* ทุกวันพุธลงเยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ถูกกักที สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู
8 พฤศจิกายน      แผนกครอบครัวและแผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอน
สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุภพลภาพประประแดง
8,9 พฤศจิกายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    * ทุกวันพุธหรือพฤหัส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เยี่ยมผู้ถูกกักขังที่ สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ
8-9 พฤศจิกายน     เข้าเงียบประจำเดือนพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน
9 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 9  อ.บางเลน
9 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
นัดหารือกับ บราเดอร์เบอร์นาด omi
9 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นมูลนิธิสิขาเอเชียมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ศูนย์อันนา
10 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสเอเชีย
มาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆที่ศูนย์นักบุญอันนาและลงเยี่ยมชุมชนบ้านเด็กจำนวน 15 คน
10 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมแกนนำเครือข่าย เขต บางบอน
 11 พฤศจิกายน     ฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง เวลา10.30น.
11 พฤศจิกายน     ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหาสนิท เวลา 10.30น.
11 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่)
11 พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ผู้แทนสมาคมเข้าประชุมสภาภิบาลแห่งอัครสังฆมลฑล
11พฤศจิกายน    กิจกรรม ปลูกผัก ปลุกคน ปลูกจิตวิญญาณ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการเสวนา รักแม่ รักษ์โลก- รักบ้านส่วนตัว รักษ์โลกส่วนรวม
ณ สวนสันติวนา ดอนเมือง
11 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ ตัวแทนสมาชิกร่วมงานประจำปีโคเออร์ที่สามพราน นครปฐม
และงานฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
11 พฤศจิกายน     แผนกพระคัมภีร์ จัดอบรมพระคัมภีร์หนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่ 1,2 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ
11 พฤศจิกายน      โคเออร์ จัดงานวันขอบคุณพระเจ้าที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เวลา 08.00-14.00น. มิสซาโดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
12พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.
สำนักงานปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซามิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมายกำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน
12 พฤศจิกายน    เสกสุสาน วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี เวลา 10.30น.
12 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
ลงพื้นที่ดูการสอนคำสอนเด็ก
12 พฤศจิกายน     กิจกรรมร่วมไตร่ตรองภาพยนตร์เรื่องSILENCE วิเคราะห์และไตร่ตรองเชิงประวัติศาสตร์ด้วยมุมมองเยสุอิต  เวลา10.00-15.00น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ วัดบ้านเซเวียร์
12 พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
นิมนต์พระทำบุญที่ศูนย์ยออากิม และอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กเรื่องสิทธิแรงงานกับผู้ใหญ่วัยแรงงานชาวพม่า
13 พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ประชุมครูทั้ง 3 ศูนย์
13 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
* ทุกวันจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
13 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ทำกิจกรรมที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
13-14 พฤศจิกายน ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา    เตรียมงานที่จะแบ่งปันกับคณะผู้บริหารโรงเรียน
13-17  พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส* เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงาน
คณะซาเวเลียน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันพุธ)
13-17 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ เรียนรู้ทักษะด้านดนตรีและการขับร้อง
14 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ประชุมคณะกรรมการสมาคมที่ศูนย์สังคมพัฒนา
14 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา
14 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นคณะนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์
มาสัมผัสชีวิตและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ตามศูนย์และหน่วยงานต่างๆ
15 พฤศจิกายน      แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอน สถานสงเคราะห์ผู้พิการ
และทุภพลภาพประประแดง
15 พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
มูลนิธิสิขาเอเชียมาจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับเด็กที่ศูนย์มารีสต์และศูนย์ยออากิม
15 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา    นำเสนอแนวทางการทำงานภาคสนามกับคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ฝ่ายการศึกษา
15 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    * ทุกวันพุธลงเยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ถูกกักที สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู
15 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม
15,16 พฤศจิกายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    * ทุกวันพุธหรือพฤหัส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เยี่ยมผู้ถูกกักขังที่
สถานกักตัวคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ทำกิจกรรมเรือนจำกลาง จ.นครปฐม  
16  พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  
16 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาเตรียมงานผ้าป่าต้นไม้ พื้นที่หนองงูเหลือม
17 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
17 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
แจกอาหารที่วัดมหาไถ่
18 พฤศจิกายน      แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล จัดงานสานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด 2017 องค์กรวัดและการประกาศข่าวดีตามแนวทางวิถีชุมชนวัด
เวลา08.30-16.00น.ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
18 พฤศจิกายน     แผนกพระคัมภีร์ จัดอบรมพระคัมภีร์หนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่ 1,2 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ
18 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ กิจกรรมอบรมเด็กบ้านหทัยการุณย์โดยคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์
18 พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส     อบรมเด็กบ้านหทัยการุณย์
19พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    
สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.สำนักงานปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา
มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมายกำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน
19 พฤศจิกายน      แผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตและคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบจิตภาวนา
ด้วยดวงพระทัยพระเยซู มิสซาเวลา 09.00น. เวลา 10.00-15.00น. ณ อารามพระหฤทัยฯ
20 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
สัมมนาประสบการณ์การจัดการคนย้ายถิ่น
20 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
* ทุกวันจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
20-24 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส* เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันพุธ)
21 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมแกนนำเครือข่าย เขตบางขุนเทียน
21 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยน ประชุมติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
21 พฤศจิกายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ทำกิจกรรมเรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 พฤศจิกายน      ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอน สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุภพลภาพประประแดง
22 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    * ทุกวันพุธลงเยี่ยมผู้ถูกกักขัง ที่ถูกกักที สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู
22,23 พฤศจิกายน       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    * ทุกวันพุธหรือพฤหัส สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เยี่ยมผู้ถูกกักขังที่ สถานกักตัวคนต่างด้าว
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ
23 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมเครือข่าย พื้นที่หนองงูเหลือม
23 พฤศจิกายน      วันวิชาการ และการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์  SAENGTHAM BIBLE CONTEST ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เวลา 7.30-15.00น.
23พฤศจิกายน      แผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตและคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบจิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู
เวลา 10.00-15.00น. ณ อารามพระหฤทัยฯ
25 พฤศจิกายน    เสกสุสาน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เวลา 17.00 น.
25 พฤศจิกายน     ฉลองวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ เวลา 10.00น.
26 พฤศจิกายน     ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
26พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว    สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น.
สำนักงานปิดวันเสาร์วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซามิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมายกำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน
26 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิเซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพและแจกยาฟรีให้กับเด็กและผู้ใหญ่ชาวพม่า
26 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส    นำนักเรียนบ้านหทัยการุณย์เยี่ยมคนชราในชุมชนวัด
26 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์    กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุประจำเดือน
26-27 พฤศจิกายน     แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ เสียงภาวนา ณ บ้านสวนยอแซฟ
27 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
มาจัดกิจกรรมละครชีวิตให้กับเด็กที่ศูนย์นักบุญอันนา
27 พฤศจิกายน     ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน)
27 พฤศจิกายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย    
* ทุกวันจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน
27-30พ.ย.,1ธ.ค.    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส* เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันพุธ)