www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม

ปฏิทินกิจกรรม

 

1 ตุลาคม              ฉลอง 120 ปี วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี คุณพ่อเปโตรสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ และคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ประธาน

1 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

1 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เข้าร่วมรณรงค์กับสหพันธ์คาริตัสสากล ณ อาสนวิหสรอัสสัมชัญ (บางรัก)

2 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา ทำแปลงเกษตรกับครูโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

3-5 ตุลาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา สัมมนาฝ่ายฯ จ.ราชบุรี

3-5 ตุลาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)  ร่วมสัมมนากับฝ่ายสังคมฯ จ.ราชบุรี

3-5 ตุลาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์  สัมมนาฝ่ายสังคม สวนผึ้ง ราชบุรี

4 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยแจกอาหารผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่)

4 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง)

5 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ ธารารีสอร์ท พัทยา

5 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ส่งศีลและเยี่ยมเยียนคนพิการที่พระประแดง

7 ตุลาคม              พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา17.00น.  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

7 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

7 ตุลาคม              ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก เวลา 10.30น. คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ ประธาน

8 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

9 ตุลาคม              ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาเก็บออมทรัพย์พื้นที่บางเลน ม.7

9-27 ตุลาคม        ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

10 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย จัดอบรมกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยงบประมาณจาก CNATT

11 ตุลาคม            แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกครอบครัวฝ่ายงานอภิบาล สอนคำสอนและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้แก่ผู้พิการและทุภพลภาพ พระประแดง

11-12 ตุลาคม      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา ผู้นำเกษตรจากหนองงูเหลือม ปั้นเตาเผ่าถ่านชีวภาพที่แอนดรูว์

12 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น Big Cleaning Day

13 ตุลาคม            แผนกคริสตศาสาสนธรรม จัดชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

15 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

15-18 ตุลาคม      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาการิตัสระดับชาติที่ จ.นครนายก

16 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น กิจกรรมเย็บปักถักร้อยของเด็กนักเรียนห้อง 10

16 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ปลูกดอกดาวเรืองที่ โรงเรียนยอแซฟ สามพราน

16-17 ตุลาคม      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโดยเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ CNATT

18ตุลาคม             แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล สอนคำสอนและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้แก่ผู้พิการและทุภพลภาพ พระประแดง

18 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น  เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ าคลองเปรม

19 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนามอบถุงยังชีพพื้นที่ เขตบางขุนเทียน

20 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา  ประชุมผู้นำเครือข่ายพื้นที่ เขตบางบอน

21 ตุลาคม            วันฆราวาสไทย 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ บุญราศีแห่งสองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00น. หลังพิธีแห่พระธาตุ บุญราศีแห่งสองคอน

21 ตุลาคม            ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บางวัว เวลา10.30น. พระสังฆราชสังวาล ศุระศรางค์ ประธาน

21-22 ตุลาคม      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสุขภาพอนามัย ฟื้นฟูจิตใจ จ.นครราชสีมา

22 ตุลาคม            ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันแพร่ธรรมสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญและ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

22 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

22ตุลาคม             คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดเข้าเงียบ “จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู” ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัย เวลา10.00-15.00น.

23 ตุลาคม            ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน

23-26 ตุลาคม      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เข้าอบรมนักกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์กับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)

24 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา หนองงูเหลือมประชุมผู้นำเตรียมงานอบรมพัฒนาศักยภาพ ต้นเดือนธันวาคม 2560

24 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์    ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบ้าน

25ตุลาคม             ฝ่ายงานธรรมทูตฯ  สอนคำสอนและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้แก่ผู้พิการและทุภพลภาพ พระประแดง

26ตุลาคม             คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดเข้าเงียบ “จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู” ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัย เวลา10.00-15.00น.

26 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ  ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดนักบุญอันนา (ท่าจีน)

28 ตุลาคม            ฉลองภายในวัดราชินีแห่งสันติสุข เวลา17.00น. คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ ประธาน หลังมิสซาแห่พระรูปแม่พระ

29 ตุลาคม            ฉลองวัดราชินีแห่งสันติสุข  ซอย101 เวลา09.00น.คุณพ่อธีระ กิจบำรุง ประธาน หลังมิสซาแห่พระรูปแม่พระ เวลา11.00น.คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ประธาน หลังมิสซาถวายช่อดอกไม้

29 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

29 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์  สมาชิกกลับเข้าบ้านหทัยการุณย์

30 ตุลาคม            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยน  ประชุมติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน จ.สุพรรณบุรี