www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน

 

1 กันยายน            ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาติดตามงานเมล็ดพันธุ์บางเลนม.4ม.5ม.7

2 กันยายน            แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้คริสตชน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (ชั้น 4)

2 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น เด็กนักเรียนที่เรียน กศน. มาเรียนเพิ่มเติม จำนวน 30 คน

2 กันยายน            คืนสู่เหย้า PMG ณ วิทยาลัยแสงธรรม เวลา 08.30-16.00น.

2 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)  ประชุมกรรมการสตรี

2 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสอบรมเด็กนักเรียนที่บ้านหทัยการุณย์

2 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์   กิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีนคุณพ่อถิรลักษณ์และทีมงาน

3 กันยายน            ตรีวารฉลองวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน เวลา 08.30 น. โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

3 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

3 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันอาทิตย์  สอนคำสอนเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

4 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

4 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันจันทร์  ลงพื้นที่ชุมชนผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย  

4 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)ร่วมประชุมงานกันคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส  แผนกฆราวาส  

4กันยายน             ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

4-8 กันยายน        ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์

5 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

6 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา อบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

6 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย แจกอาหาร ผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

6-7กันยายน         เข้าเงียบพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือนกันยายน ณ บ้านผู้หว่าน

6-8 กันยายน        ตรีวารฉลองวัดมารีย์สมภพ พิธีอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 17.30น. และพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00น. วันพุธที่ 6 กันยายน คุณพ่อเปโตรชวลิต กิจเจริญ เป็นประธาน วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน คุณพ่อยอแซฟ วิจิต ลิขิตธรรม ประธาน และวันศุกร์ที่ 8 กันยายน คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ และคุณพ่อหลุยส์ วรัญญู นางาม เป็นประธาน

7กันยายน             ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

7 กันยายน            แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล กรุงเทพฯ จัด Bible Discipleship พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน

7 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาทำสรุปเนื้อหาโครงการบุญต่อบุญกับเจ้าอาวาสที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่เขตบางขุนเทียน

7 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล

7 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  เยี่ยมและส่งศีลคนพิการที่ปากลัด

8 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาพาคุณครูจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ศึกษาดูงานเกษตร พื้นที่หนองงูเหลือม

8 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมบ้านปรานี  

8กันยายน             ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

9 กันยายน            ฉลองวัดมารัย์สมภพ บ้านแพน เวลา 10.00น. โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

9 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดแม่พระกุหลายทิพย์  

9 กันยายน            ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นคุณพ่อ บราเดอร์และตัวแทนจากคณะมาริสต์ มาแบ่งปันเรื่องการท างานกับเด้กข้ามชาติ

10 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น บราเดอร์คณะมาริสต์และตัวแทนนักเรียนมาแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับผู้ปกครองแลเด็กๆที่ศูนย์

10 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันอาทิตย์  สอนคำสอนเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

10 กันยายน         ตรีวารฉลองวัด โดยคุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ ประธาน เวลา 18.30น.

10 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

10 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อเอกภาพ  

11 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

11 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันจันทร์  ลงพื้นที่ชุมชนผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย  

11กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

12กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

12 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา  

13 กันยายน         แผนกครอบครัวและแผนกวิถีชุมชนวัดเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

13 กันยายน         เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เวลา 19.00น. ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

13 กันยายน         มิสซาถวายเดียรติแด่แม่พระฟาติมา โอกาส ครบ 100 ปีของการประจักษ์มาที่ประเทศโปรตุเกส

14 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา อบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์/ ลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนมอบถุงยังชีพ

14 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  เข้าทำกิจกรรมเรือนจำนครปฐม  

14กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

14-15 กันยายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เข้าร่วมการอบรมกับทางเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการท างานเกี่ยวกับเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย

15 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย แจกอาหารที่วัดพระมหาไถ่

15 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)เข้าทำกิจกรรมเรือนจำพิเศษธนบุรี  

15กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

 

16 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  แบ่งปันงานสมาคมกับองค์กรสภาภิบาลสังฆมลฑลกรุงเทพฯ  

16 กันยายน         ฉลองภายในวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน เวลา 19.00 น. โดยคุณพ่อธีระ กิจบำรุง ประธาน

16 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น นักเรียน กศน. ทั้ง 3 ศูนย์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา

17 กันยายน         ฉลองวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน

17 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

17 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันอาทิตย์  สอนคำสอนเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

17 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ เยาวชนวัดมาระโกมาจัดกิจกรรมแบ่งปันพระวาจา

18 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันจันทร์  ลงพื้นที่ชุมชนผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย  

18 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น คุณครูทั้ง 3 ศูนย์ ส่งข้อสอบของแต่ละวิชาเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

18กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

18-21กันยายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

นักศึกษาจาก ประเทศออสเตรเลียมาศึกษาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับเด็กที่ศูนย์มาริสต์จำนวน 10 คน

18-22 กันยายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ สัปดาห์เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่1

19 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมเรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

19กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

20กันยายน          แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

20 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา อบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

20 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ                                            คาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนต์เตอร์

20 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ

20กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยนประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามงานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน จ.สพรรบุรี

20 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ าคลองเปรม

21กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

22 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา อบรมนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

22 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)เข้าทำกิจกรรมทัณฑสถานหญิงธนบุรี  

22กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

23 กันยายน         แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเยาวชนฯ และคณะกรรมการงานเยาวชน เขต 6 ร่วมกันจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน) โดยได้จัดการแข่งขันกีฬา C–Game’17 (Catholic Game)  ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน)

23 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี) เยี่ยมเยียนชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ

24 กันยายน         ฉลองแม่พระไถ่ทาส วัดคอนเซ็ปชัญ เวลา 18.00น. พระสงฆ์ครบ 50 ปีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ และคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ ประธาน

24 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

24 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันอาทิตย์  สอนคำสอนเด็กผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย ที่วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

24 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนำานักเรียนบ้านหทัยการุณย์เยี่ยมคนชราในชุมชนวัด

24 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ

25 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันจันทร์  ลงพื้นที่ชุมชนผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย  

25กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

25-28 กันยายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา งานอบรมเกษตรระดับภาคที่ จ.สระแก้ว

26กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

26 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ประชุมงานกับศูนย์สังคมพัฒนากรุงเทพฯ  

27 กันยายน         ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

27-29 กันยายน   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์  สอบปลายภาคเรียนที่1

28กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

28 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ ประชุมคณะกรรมการบ้าน

29 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ สมาชิกบ้านกลับสู่ระบบครอบครัว 

29กันยายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์ เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

29 กันยายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ประชุมคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย

30 กันยายน         ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน