www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน

ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน

31มี.ค.-1เม.ย.      ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย และการทำสื่อ  ณ หอประชุมยวงนิตโย

1 เมษายน          คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชาฆราวาส จัดฟื้นฟูจิตใจในหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต  วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม และคุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล

1 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา เปิดตัวโครงการบุญต่อบุญ พื้นที่เขตบางขุนเทียน

1 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่นวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ มาจัดงานกีฬาสีให้กับเด็กทั้ง 3 ศูนย์

2 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่น  สอนภาษาไทยผู้ใหญ่วัยแรงงาน

2 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

2-3 เมษายน        ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาท ากิจกรรมทาสีก าแพง จัดบอร์ดให้เด็กและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ

3 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ

3 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (งานบ้านหทัยการุณย์)  รับผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 3

4 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา  ติดตามผลการด าเนินงาน กลุ่ม ออมทรัพย์ / การท าแปลงสาธิต  จ.พระนครศรีอยุธยา

4-6 เมษายน        ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่น เด็กสอบปลายภาค

4-12 เมษายน      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (งานบ้านหทัย การุณย์) ทำความสะอาดบ้าน ทาสีล็อกเกอร์

5 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา พบแกนน าเครือข่ายเพื่อติดตาม เปิดตัวหรือจัดตั้งเครือข่ายใหม่ (ขยายพื้นที่ใหม่)

6 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ  เขต 1 ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)

 

7 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ติดตามผลการด าเนินงาน การ ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพและลงเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับถุงยังชีพ

7 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)ทำ             กิจกรรมเรือนจำนครปฐมแดนหญิง ,ร่วมประชุมคณะกรรมการงานฆราวาสสภาสังฆราช

7 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่น Big Cleaning Day

8 เมษายน          คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชาฆราวาส จัดฟื้นฟูจิตใจในหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต  วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม และคุณพ่ออเนก นามวงษ์

 8 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่น ครูตรวจข้อสอบ

8 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ  ประชุมคณะกรรมการ ผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

8 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ สตรี)ประชุมคณะกรรมการสตรีที่ฝ่ายสังคมฯ อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 5

9 เมษายน           วันอาทิตย์มหาทรมาน อาทิตย์ใบลาน อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 08.30น.

9 เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

10 เมษายน          ประชุมกระแสเรียกแสงธรรม เวลา 08.00-16.00น. ณ บ้านผู้หว่าน

10-12 เมษายน    ประชมกลุ่มกาลิลี (RETURN WORKSHOP 3 IN THAILAND) ณ บ้านผู้หว่าน

10-21 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพ ย้ายถิ่น ศูนย์มาริสจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเช่น เรียนเสริมคอมพิวเตอร์และกิจกรรมกีฬา / สอนท าอาหาร

11-12 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ศึกษาดูงานแปลงเกษตรปลอด สารพื้นที่มิสซังโคราช จ.นครราชสีมา

13 เมษายน         วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ เวลา 09.30น. พิธีเสกน้ำมัน และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็น พระสงฆ์ ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์  และเวลา19.00น.พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทและพิธีล้างเท้า

14 เมษายน         วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ มรรคาศักดิ์สิทธิ์ และพิธีนมัสการกางเขน อาสนวิหารอัสสัมชัญ 14.00น.

15 เมษายน         วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีเอฟฟาธา เวลา 08.30-12.00น. และพิธีพิธีเสกน้ำมันและเสกไฟ (พิธี ตื่นเฝ้า) 19.00น.อาสนวิหารอัสสัมชัญ

16 เมษายน         สมโภชปัสกา อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 08.30น.

16 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

17 เมษายน         ประชุมกรรมการบริหารอัครสังฆมณฑลกรงเทพฯ  เวลา 08.00-12.00น. ห้องประชุม 1 บ้านผู้หว่าน

17-20 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (งานบ้านหทัย การุณย์) ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงห้องนอนเด็กชาย

17-21เมษายน     สัมมนาพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประจำปี 2017

17-28 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้าย ถิ่น ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนให้กับเด็กๆ เช่น เรียนคอมพิวเตอร์ ศิลปะการผูกผ้าแต่งเวทีและกีฬา

18 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ติดตามผลการด าเนินงานเรื่อง การทำร้านค้าจำหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดสาร และผลการด าเนินงานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงท่องเที่ยว

18-21 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  เข้าติดตามงานการทำดอกไม้จันทน์ที่เรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ติดตามผลการขยายแปลงสาธิต เกษตรปลอดสาร การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

19 เมษายน         ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ า คลองเปรม

20 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา  กำหนดส่งโครงการ 1.โครงการ พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2.โครงการเกษตรอินทรีย์ให้กับ สสส.

21 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เครือข่าย หนองแขม

21-22 เมษายน    ฝ่ายการศึกษา จัดอบรมการสอนแบบสัมพันธ์ทักษะเสริมสมรรถนะหลักภาษาไทย ณ ห้อง

ประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน

23 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

22 เมษายน         พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ และหิรัญสมโภช คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง กรุงเทพฯ  เวลา 10.00น. ณ อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

22 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา พาแกนนำเกษตรจากพื้นที่หนอง งูเหลือมไปปั้นเตาชีวภาพที่บ้านหทัยการุณย์

24-27 เมษายน    ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน

24-28 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส (งานบ้านหทัยการุณย์)  ทำความสะอาดบ้าน ปูกระเบื้องห้องเรียนเด็กชาย ปรับปรุงห้องแต่งตัวเด็กชาย

25 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน พื้นที่เขตบาง ขุนเทียน

25 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกเครดิตยูเนี่ยนติดตามกลุ่มออมทรัพย์ ท่าเรือ คลองเตย 

26 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เกษตร /  กลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่หนองงูเหลือม

26 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ  เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 

27 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกเครดิตยูเนี่ยน ประชุมกลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

27 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ (นครปฐม) 

28 เมษายน         ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เกษตร /  กลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

28-29 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ  ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล  (ท่าแร่)

29-30 เมษายน    ฝ่ายการศึกษา จัดสื่อเพื่อศิษย์สอนคณิตขั้นเทพฯ ณ ห้องประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน

30เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน