www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน 2018

 

 

8 กันยายน   ฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน เวลา 10.00น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
12 กันยายน แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจและสอนคำสอน
ให้กับผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
12-13 กันยายน

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน

16 กันยายน ฉลองวัดซางตาครู้ส เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
19 กันยายน

แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ
ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

22 กันยายน ฉลองวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก เวลา 10.30น. พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ประธาน
24 กันยายน วัดคอนเซ็ปชัญ ฉลองแม่พระไถ่ทาส เวลา 18.00น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประธาน
26 กันยายน ฝ่ายงานธรรมทูต  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการ
และทุพพลภาพ พระประแดง
29 กันยายน

แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ วันเสาร์ ปีที่ 29 ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์

อ่านทั้งหมด