www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2018

 

 

6 กรกฎาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    กิจกรรมทัศนศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่1- 3
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุม 2
แผนก ประจำสัปดาห์
 

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นตัวเเทนครู2ท่านประชุม
ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเตรียมงานเเห่เทียนเข้าพรรษาของ จ.สมุทรสาคร

7 กรกฎาคม พิธีสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย และพิธีบวชพระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
(ค.ศ. 1669 - 2019)ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานพิธี 
 

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  งานบ้านหทัยการุณย์    ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

  แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด
ปี 2018 ณ บ้านผู้หว่าน
8 กรกฎาคม ทุกวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษ ตามแนวทางและบทภาวนาที่แผนกพิธีกรรมฯกำหนด
เพื่อวอนขอพระพรสำหรับปีเตรียมนี้ ให้ความสำคัญกับเวลาช่วงนี้ ที่เราจะก้าวเดินด้วยกัน มุ่งฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ ทั้งส่วนตัว
ครอบครัว ชุมชนวัด กลุ่มองค์กร สถานศึกษา อาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ชีวิตคริสตชนมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
  ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ เวลา 17.00น. พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประธาน
9 กรกฎาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยเยี่ยมผู้กักขัง
ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู

อ่านทั้งหมด