www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนตุลาคม 2017

 

 

12 ตุลาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น Big Cleaning Day
13 ตุลาคม

แผนกคริสตศาสาสนธรรม จัดชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

15 ตุลาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา
มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

15-18 ตุลาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ส่งศีลและเยี่ยมเยียนคนพิการที่พระประแดง

16 ตุลาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
กิจกรรมเย็บปักถักร้อยของเด็กนักเรียนห้อง 10

16 ตุลาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)
ปลูกดอกดาวเรืองที่ โรงเรียนยอแซฟ สามพราน

16-17 ตุลาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จัดโดยเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ CNATT

18ตุลาคม

แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล สอนคำสอนและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจให้แก่ผู้พิการและทุภพลภาพ พระประแดง

18 ตุลาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น  เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ าคลองเปรม

อ่านทั้งหมด