www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

 

19 กุมภาพันธ์ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมชุมชนสำโรง
19-23 กุมภาพันธ์ ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์  เตรียมความพร้อมสอบปลายภาคเรียนที่2
20 กุมภาพันธ์

แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1 ฝ่ายงานธรรมทูต แบ่งปันความรักความเมตตา
เด็กศูนย์คาทอลิก วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

  แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมลูกเรือ
21 กุมภาพันธ์

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเยี่ยมลูกเรือ/เยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ IDC สวนพลู

 

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต เสริมสร้างเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ ชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส

  แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมเกษตร หนองงูเหลือม
  แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและให้ กำลังใจและสอนคำสอนคนพิการ
ที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการ และทุพพลภาพ พระประแดง
  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 

อ่านทั้งหมด