www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกันยายน 2017

 

 

18 กันยายน  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ทุกวันจันทร์  ลงพื้นที่ชุมชนผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย
18 กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น คุณครูทั้ง 3 ศูนย์
ส่งข้อสอบของแต่ละวิชาเพื่อเตรียมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 

18กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์
เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

18-21กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
นักศึกษาจาก ประเทศออสเตรเลียมาศึกษาเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับเด็กที่ศูนย์มาริสต์จำนวน 10 คน

18-22 กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ สัปดาห์เตรียมสอบปลายภาคเรียนที่1

19 กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมเรือนจำ
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

19กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสฯ วันศุกร์
เยี่ยมและสัมผัสชีวิตผู้ยากไร้ที่ชุมชนคลองเตยร่วมกับทีมงานคณะซาเวเลียน

20กันยายน

แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการ
และทุพพลภาพ พระประแดง

20 กันยายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา อบรมนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์

อ่านทั้งหมด