www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2017

 

 

10 พฤศจิกายน ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเยาวชนจาก
มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเอเชีย มาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆที่ศูนย์นักบุญอันนาและลงเยี่ยมชุมชนบ้านเด็กจำนวน 15 คน
10 พฤศจิกายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมแกนนำเครือข่าย เขต บางบอน

11 พฤศจิกายน

ฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง เวลา10.30น.

11 พฤศจิกายน

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส เคารพศีลมหาสนิท เวลา 10.30น.

11 พฤศจิกายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่)

11 พฤศจิกายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)
ผู้แทนสมาคมเข้าประชุมสภาภิบาลแห่งอัครสังฆมลฑล

11 พฤศจิกายน

กิจกรรม ปลูกผัก ปลุกคน ปลูกจิตวิญญาณ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการเสวนา รักแม่ รักษ์โลก-
รักบ้านส่วนตัว รักษ์โลกส่วนรวม ณ สวนสันติวนา ดอนเมือง

11 พฤศจิกายน

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์ ตัวแทนสมาชิกร่วมงานประจำปีโคเออร์ที่
สามพราน นครปฐม และงานฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

11 พฤศจิกายน

แผนกพระคัมภีร์ จัดอบรมพระคัมภีร์หนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่ 1,2 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ

อ่านทั้งหมด