www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2017

 

 

21 สิงหาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ประชุมครูทั้ง 3 ศูนย์
21 - 25 สิงหาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   งานบ้านหทัยการุณย์กิจกรรมเรียนรู้คณะพระหฤทัยโอกาส สถาปนาคณะพระหฤทัย  

22 สิงหาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
เยาวชนจากประเทศอิตาลีมาทำ กิจกรรมกับเด็กๆที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา 

23 สิงหาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น เยาวชนจากประเทศอิตาลี
มาทำกิจกรรมกับเด็กๆที่ศูนย์มารีสและศูนย์ยออากิม / กลุ่มศาสนสัมพันธ มาจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา

23 สิงหาคม ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และแผนกคริสตชนฆราวาส  เยี่ยมเยียน สอนคำสอนและ
ให้กำลังใจ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
23 สิงหาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกเครดิตยูเนี่ยนประชุมกลุ่มออมทรัพย์ติดตามงาน ประจำเดือน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

23  สิงหาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)  จัดกิจกรรมที่เรือนจำนครปฐม

24 สิงหาคม

ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประชุมเครือข่าย พื้นที่หนองแขม

24สิงหาคม ฝ่ายสังคม  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ (ซ.หมอศรี)

อ่านทั้งหมด