www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2017

 24 พฤษภาคม  แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยทุกวันพุธ ลงยี่ยมผู้ลี้ภัยที่ถูกกักขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (IDC สวนพลู) และทุกวัน เว้นวันหยุด มีกิจกกรมฝึกเย็บผ้า ที่ส านักงานคลองเตย และ ชุมชนผู้ลี้ภัยดีไลห์คอนโด / ลงเยี่ยมทุกสัปดาห์เว้นวันหยุด

24พฤษภาคม    ฝ่ายงานธรรมทูต สอนคำสอน และให้กำลังใจ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพพระประแดง

24 พฤษภาคม   ฉลองวัดวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เวลา 19.00 น.พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

25 พฤษภาคม   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือนเครือข่าย เขต หนองแขม

25-27พฤษภาคม           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาแผนกอภิบาลผู้สูงอายุสัมมนาบุคลากรผู้ท างานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

26 พฤษภาคม   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ (CRSP)

26 พฤษภาคม   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)ทำกิจกรรมที่เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

27 พฤษภาคม   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสุขภาพอนามัยฟื้นฟูจิตใจเวชบุคคล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม   ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯคุณพ่ออเล็กซ์และเด็กๆ จ านวน 15 คน มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่บ้านหทัยการุณย์

27พฤษภาคม          แผนกศาสนสัมพันธ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้ความรู้ หลักการและแนวทาง ศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์  หัวข้อ "สนสัมพันธ์ ด้วยชีวิต (ด้านสังคม)" โดยคุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ วิทยากร ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

28 พฤษภาคม  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

28 พฤษภาคม   ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน เวลา10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 

อ่านทั้งหมด