www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม

1 มีนาคม                วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต

1 มีนาคม                เสกสุสานวัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพมหานคร  เวลา 18.30 น.

1 มีนาคม                ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ประชุมเรื่องการขยายพื้นที่ใหม่ เขต บางบอน

1-3 มีนาคม            ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์)  เตรียมจิตใจสมาชิกเข้าสู่เทศกาลมหาพรต

2 มีนาคม                ฝ่ายสังคม แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดแม่พระลูกประค า (กาลหว่าร์)

2 มีนาคม                ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ประชุมคณะกรรมการสมาคมสตรี

3 มีนาคม                ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ทำกิจกรรมวันสตรีสากลที่เรือนจ ากลาง  จ. นครปฐม

3 มีนาคม                ฝ่ายสังคม งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ส่งสรุปประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษาผลการประเมินการอ่านภาษาไทยและผลการประเมินการเขียนภาษาไทย

4 มีนาคม                ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ร่วมจัดกิจกรรมล่องเรือ กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี

4 มีนาคม                ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์) คณะคุณครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์มาจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับสมาชิกบ้านฯ

4 มีนาคม                เสกสุสานวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง เวลา 10.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ประธาน

4 มีนาคม                เสกสุสานวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 น.

4 มีนาคม                คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัยในเทศกาลมหาพรต เพื่อเตรียมฉลองพระเมตตาอย่างสง่า ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101  วิทยากรภาคเช้า คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากรช่วงบ่าย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล

4 มีนาคม                ในโอกาสพิเศษที่พระศาสนจักรไทยกำลังเตรียมฉลองการก่อตั้งมิสซังสยามครบ 350 ปี เชิญร่วมเดินทางย้อนรอยอดีตและเฝ้ามองขอบฟ้าใหม่แห่งอนาคตด้วยความหวัง เชิญร่วมเดินทางไปบนลำน้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งศาสนธรรมนี้ด้วยกัน ร่วมแบ่งปันมุมมองความรู้ มุมมองประวัติศาสตร์ และประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เดินทางโดยเรือ

4/11/18 มีนาคม    ฝ่ายสังคม งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น เด็กที่เรียน กศน. จ านวน 38 คน  เรียนเสริมในวิชาภาษาไทย1 ภาษาไทย2 และทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมสอบในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

5/12/19 มีนาคม    ฝ่ายสังคม งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นสอนภาษาไทยผู้ใหญ่วัยแรงงาน

5 มีนาคม                ฝ่ายสังคมแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

5 มีนาคม                ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์)คุณพ่อยุทธนาและเยาวชนวัดนักบุญมาร์โกมาจัดกิจกรรมและสอนดนตรี

5 มีนาคม                เสกสุสานวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ เป็นประธาน (ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนจำหน่าย)

5 มีนาคม                เสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน กรุงเทพมหานคร  เวลา 16.30 น. พิธีในสุสาน (ทางวัดมีดอกไม้และเทียนจำหน่าย)

5 มีนาคม                เสกสุสานวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ  เวลา 17.00 น.

6 มีนาคม                ฝ่ายสังคม งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่นเด็กนักเรียนศูนย์นักบุญอันนาจำนวน 25-30 คน ห้อง A กับ ห้องD ไปสอบวิชาภาษามอญ ณ วัดเทพนรรัตน์

6 มีนาคม                ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)ประชุมร่วมกับพี่น้องคริสตจักร

7 มีนาคม                ฝ่ายสังคม งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ส่งแบบประเมินผลการเรียนสาระวิชาภาษาไทย1 ภาษาไทย2 และทักษะการเรียนรู้ให้กับศูนย์การศึกษา กศน. อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 60-40

7-9 มีนาคม            ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา สัมมนา 4 ศูนย์สังคมพัฒนาฯ กลาง ออก ตก ใต้ ที่ จ.นครนายก

7-9 มีนาคม            ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์) สมาชิกสอบปลายภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560

8 มีนาคม                ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)เปิดกิจกรรมงานเรือนจำต้นแบบกับสมาคมสตรีภาคพื้น ที่เรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8-9 มีนาคม            ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ร่วมเขียนโครงการเกษตรระดับชาติ ที่ จ.นครราชสีมา

8-9มีนาคม             เข้าเงียบพระสงฆ์ ประจำเดือน ณ บ้านผู้หว่าน

8-10 มีนาคม          ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)ร่วมจัดงานสมัชชาสตรีกับคณะกรรมการ คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี

8-10 มีนาคม          ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี) ร่วมสัมมนาสมัชชาคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรี

8-10มีนาคม          สัมมนา-สมัชชา สองขอบฟ้าที่สัมพันธ์กัน รักบ้าน รักษ์โลก ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียนลาดกระบัง

9 มีนาคม                ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์)สมาชิกกลับสู่ระบบครอบครัว

11 มีนาคม             ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี จ.นครนายก เวลา 10.30 น. พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุ ระศรางค์ เป็นประธาน

11 มีนาคม             คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัย ในเทศกาลมหาพรต เพื่อเตรียมฉลองพระเมตตาอย่างสง่า ณ วัดบ้านเซเวียร์  วิทยากรภาคเช้า คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากรช่วงบ่าย คุณพ่อธีรพงษ์ ก้านพิกุล

11 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ (นนทบุรี)

11-12 มีนาคม       แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ จัดอบรมพระคัมภีร์และภาวนาฟื้นฟูจิตใจ “ศิษย์พระคริสต์เจริญ ชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ณ บ้านผู้หว่าน โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

12 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ประชุมกลุ่มเกษตร / ออมทรัพย์ / อาชีพ หมู่ 4 หมู่ 5 อ.บางเลน

12 มีนาคม             ฝ่ายสังคมแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

12 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์) ฟื้นฟูจิตใจพนักงานกลุ่มชาติพันธุ์

13 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกเครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย งานออมทรัพย์ท่าเรือ คลองเตย                                                      

13 มีนาคม             ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร เวลา 10.00-12.00 น.

14 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ขนวัสดุอุปกรณ์จากโคเออร์สามพรานไปพื้นที่หนองงูเหลือม

14 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง)

14 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกเครดิตยูเนี่ยน คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย เยี่ยมกลุ่มเครดิตวัดซางตาครู้ส   

14-15 มีนาคม       ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์) พนักงานพักผ่อนร่วมกันที่ เกดแก้ว โฮมสเตย์                                                             

15 มีนาคม             เยี่ยมกลุ่มเครดิตวัดราฟาแอล ปากน้ำ

15 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน  โซเชียล เซนต์เตอร์ (ลาดกระบัง)

15 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ตรวจเช็คของเพื่อจัดท าถุงยังชีพ เขต บางขุนเทียน

15 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ าคลองเปรม

16 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ติดตามกลุ่มออมทรัพย์ / เกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา

16 มีนาคม             ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) ทำกิจกรรมธัญฑสถานหญิงธนบุรี

18 มีนาคม             คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัยในเทศกาลมหาพรต เพื่อเตรียมฉลองพระเมตตาอย่างสง่า ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ วิทยากรภาคเช้า คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากรช่วงบ่าย คุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา

18-31 มีนาคม       ฝ่ายสังคม แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  (งานบ้านหทัยการุณย์)ทำความสะอาดบ้านและบริเวณ โดยรอบ

19 มีนาคม             ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เวลา 10.00 น. (ร้านค้าติดต่อคุณบรรเจิด แสงทอง โทร. 09-8427-1946)

19 มีนาคม             ฝ่ายสังคมแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

19 มีนาคม             ฝ่ายสังคม งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ทดสอบประเมินผลการศึกษา  กศน. (สอบปลายภาคที่ 2 )

19 มีนาคม             ครบ 4 ปีสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ อาสวิหารอัสสัมชัญ เวลา 17.00น.

20 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ประชุมผู้จัดการแผนกและผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ

20 มีนาคม             ฝ่ายสังคม  แผนกสตรีคาทอลิก (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)   ประชุมวิสามัญคณะกรรมการคาทอลิก  เพื่อฆราวาส

21 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา แกนน าเกษตรจาก อ.บางเลน หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 ไปดูงานเรื่องเตาเผ่าถ่านที่พื้นที่หนองงูเหลือม

22 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกเครดิตยูเนี่ยน เยี่ยมกลุ่มเครดิตวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูดร์ บางสะแก                                                                   

23 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน พื้นที่หนองงูเหลือม

23-26 มีนาคม       แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2017 ณ วัดนักบุญอันเดร บางภาษี

24 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เขต หนองแขม

24 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้าน แพน)

25 มีนาคม             คณะพระเมตตาร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัยในเทศกาลมหาพรต เพื่อเตรียมฉลองพระเมตตาอย่างสง่า ณ วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก   วิทยากรภาคเช้า คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากรช่วงบ่าย คุณพ่ออเนก นามวงษ์

26 มีนาคม             ฝ่ายสังคมแผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ

สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

26 มีนาคม             หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มาตรวจสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวและเด็ก

27 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกเครดิตยูเนี่ยน เยี่ยมกลุ่มเครดิตวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด                                                            

29-30 มีนาคม       ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา ไปดูงานศูนย์ฯการเรียนรู้เกษตรกับเจ้าหน้าที่ศูนย์โคราช จ.นครราชสีมา

30 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกเครดิตยูเนี่ยน ประชุมประจำเดือนกลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนเจดีย์

31 มีนาคม             ฝ่ายสังคม แผนกสังคมพัฒนา มอบถุงยังชีพ รอบปฐมฤกษ์ของโครงการบุญต่อบุญ (เปิดตัวโครงการ)