www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร

วันเดือนปีบวช

27 พฤษภาคม 2012

ตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

พักประจำที่สำนักพระสังฆราช

ที่อยู่

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

02-681-3850 มือถือ 095-953-3070

เบอร์โทรสาร

02-681-3851

 

คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร  เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1982  ที่กรุงเทพมหานคร 
รับศีลล้างบาป  วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตรสามพราน มีพี่น้อง 1 คน
เป็นบุตรของ นายสมุทร ศรีหาพล และ อังเยลา ทิพวรรณ กิจประยูร
เข้าบ้านเณร ในนามของวัดนักบุญเปโตร สามพราน
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อซิลวีโน สนัด วิจิตรวงศ์
 
การศึกษา
- ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
- ระดับอุดมศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  
                             ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
                             คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011
โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก กฤษเจริญ
 
การบวช
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน  
โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
5 พ.ค. 2012- 1 พ.ค. 2013       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
1 พ.ค. 2013- 5 พ.ค. 2014       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
5 พ.ค. 2014- 11 พ.ค. 2019     ศึกษาต่อต่างประเทศ
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน            ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน            จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน            พักประจำที่สำนักพระสังฆราช
 
คติพจน์ 
         ก่อนที่เราจะปั้นท่านในครรภ์มารดา เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด  
         เราก็แยกท่านไว้เป็นของเราแล้วเราแต่งตั้งท่านให้เป็นประกาศกสำหรับนานาชาติ (ยรม 1:5)