www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี

วันเดือนปีบวช

1 กุมภาพันธ์ 1997

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ

ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ที่อยู่

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
แผนกบริการ
อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม
57 เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์

0-2630-6820 ถึง 4

เบอร์โทรสาร

0-2630-6825

 

คุณพ่อ ยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี  เกิดวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1968 จังหวัดสมุทรปราการ
บิดาชื่อ ชัยยุทธ เจษฎาพงศ์ภักดี  มารดาชื่อมาลี เจษฎาพงศ์ภักดี  
มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
- เรียนชั้นประถมปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
- ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา 
 ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
- จบปริญญาโท สาขาสังคมสงเคราะห์การศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
ที่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
4 พ.ค.1997 - 6 พ.ค.2001           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
6 พ.ค.2001 - 14 พ.ค.2006         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
14 พ.ค.2006 - 13 พ.ค.2009       เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค  ท่าไข่
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค. 2014       ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานด้านสังคม ผู้จัดการแผนก
                                             สังคมพัฒนา และดูแลวัดประจำอาคารเซนต์โธมัส
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                เหรัญญิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหัวหน้าแผนกบริการ
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                พักประจำที่สำนักมิสซัง
5 พ.ค. 2014 - 13 พ.ค. 2017      ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน              ช่วยงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ
14 พ.ค. 2022 - ปัจจุบัน              ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ
 
คติพจน์
            “ไม่มีความรักใด ที่ปราศจากความทุกข์”