www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อเปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อเปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเดือนปีบวช

26 พฤษภาคม 1996

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา

ที่อยู่

วัดแม่พระฟาติมา

4080 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์

0-2245-1039, 0-2642-9907, 0-2247-5222

เบอร์โทรสาร

0-2246-6174

 

คุณพ่อ เปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์ เกิดวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1968 พระนครศรีอยุธยา  
บิดาชื่อมัทธิว ไพโรจน์ สังขรัตน์   มารดาชื่อ มารีอา เฉลี่ย สังขรัตน์
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1973-1983   เรียนที่โรงเรียนแสงทองวิทยา อยุธยา ชั้นประถมต้น ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1983-1986   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 4-6
- ปี ค.ศ. 1986-1988   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
- ปี ค.ศ. 1988-1989   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ. 1989-1995   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี 
                               ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาปรัชญาและศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 2003-2005   เรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  
                              ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา
                              ปริญญาเอก
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1996
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
5 พ.ค. 1996 - 10 พ.ค. 1998     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
10 พ.ค. 1998 - 8 เม.ย. 2005    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
12 พ.ค. 2003 - 8 เม.ย. 2005    ดูแลสักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด  
1 พ.ค. 2005 - 30 เม.ย. 2010    ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
1 พ.ค. 2005 - 30 เม.ย. 2010    เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร  แพร่  
14 ก.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2010   ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม่
30 เม.ย. 2010 - 5 พ.ค. 2014    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
5 พ.ค. 2014 - 4 พ.ค. 2015      พักประจำศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
5 พ.ค. 2014 - 4 พ.ค. 2015      ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์
4 พ.ค. 2015 - 11 พ.ค. 2019     ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา
                                            จิตตาภิบาลวัดน้อยประจำโรงเรียน (วัดนักบุญคาเบรียล)
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน             ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา
 
คติประจำใจ
        "เพราะพระองค์ทรงรักเรา" (1 ยน. 4, 9)
 
ความคิดและอุดมการณ์ในชีวิตสงฆ์ "พระเยซูเจ้าเป็นผู้หว่าน หว่านข้าวพันธ์ดี ในดินที่ดี ถ้าให้ผมคิดเกี่ยวกับชีวิตพระสงฆ์ คิดหวังว่า วันเวลาปัจจุบันคงต้องการข้าวเปลือกพันธ์ดี และข้าวสารคุณภาพดี แต่ในขณะที่เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นชนิดอะไร แต่พระคงต้องการลักษณะข้าวที่ต่างกันไป บ้างก็เป็นข้าวพันธ์ลอยน้ำได้ดี บ้างก็เป็นข้าวไร่พันธ์ทนแล้ง หรือบางทีอาจจะเป็นข้าวสารเมล็ดสวยหุงขึ้นหม้อ หรือเป็นข้าวดอยเมล็ดอ้วนอิ่ม ชวนกินอิ่มท้องทั้งนั้น เป็นลักษณะที่พระเยซูเจ้าเป็นทั้งผู้หว่าน และเจ้าของโรงสีในเวลาเดียวกัน อีก 25 ปี ในชีวิตสงฆ์ ผมเพียงแค่เริ่มต้น ผมให้ความตั้งใจว่าจะเป็นข้าวเมล็ดพันธ์อย่างไรก็ได้ ข้าวสารอย่างไรก็ได้ หวังให้ชีวิต มีประโยชน์ ไม่ต้องเลอเลิศ พระเป็นเจ้า ผู้หว่านและเจ้าของโรงสี เป็นผู้จัดการ และยังประโยชน์พื้นนาของโลก"