www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

วัน เดือน ปี เกิด

3 กันยายน 1958

วันเดือนปีบวช

11 พฤษภาคม 1984

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ

นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

122/9 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2681-3840 ถึง 4

เบอร์โทรสาร

0-2681-3845

 

ชีวประวัติ

       ชื่อ                                                  ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

         วัน เดือน ปี เกิด                               3 กันยายน ค.ศ. 1958

             วันเดือนปีบวช                                11 พฤษภาคม 1984

         เชื้อชาติ                                         ไทย

         สัญชาติ                                         ไทย

         ภูมิลำเนา                                       34/5 ซ. มิตรคาม แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด               12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3

         ชื่อบิดา                                         ยวง  บัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์(ถึงแก่กรรม 29 กรกฎาคม 2008)

         วัน เดือน ปี เกิด                              18 พฤษภาคม ค.ศ. 1930

         นับถือศาสนา                                  คาทอลิก

         อาชีพ                                           ขับรถรับจ้าง

         ชื่อมารดา                                      เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์(ถึงแก่กรรม 25 สิงหาคม 1986)

         วัน เดือน ปี เกิด                              24 ตุลาคม ค.ศ. 1931

         นับถือศาสนา                                  คาทอลิก

         อาชีพ                                           ทำขนม  

         ศีลล้างบาป   ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 2533  วันที่รับศีลล้างบาป 14 กันยายน ค.ศ. 1958 โดย คุณพ่อ ยวง บัปติสตา ตาปี พ่อ/แม่ ทูนหัว  ฟรังซิสเซเวียร์  สละ  พงษ์เพิ่มมาศ

         ศีลกำลัง  ณ วัด นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  นามนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์  วันที่รับศีลกำลัง   6  กุมภาพันธ์  ค.ศ.  1966  โดย ฯพณฯ  ยอแซฟ  ยวง นิตโย  พ่อ/แม่ ทูนหัว -

 

การศึกษา

ปี ค.ศ. 1971 – 1976(พ.ศ. 2514-2519)      เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพรานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จบ ม.ศ. 5)

ปี ค.ศ. 1976 – 1977(พ.ศ. 2519-2520)      เป็นสามเณรกลาง รุ่นที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ปี ค.ศ. 1977 – 1984(พ.ศ. 2520-2527)      เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญา และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา

ปี ค.ศ. 1986(พ.ศ. 2529)                          ประกาศนียบัตรครู(พิเศษมัธยม) สถาบันกรมการฝึกหัดครู            

ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)                         ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ส.ค. - 17 ต.ค. 2003(พ.ศ. 2546)            ร่วมโครงการพักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์

4 ก.ค. - 17 ต.ค. 2010(พ.ศ. 2553)            อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการรุ่นที่49 สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

8 - 22 พ.ย. 2014 (พ.ศ. 2557)                 อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำหลักสูตร ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์ รุ่นที่ 2

8 - 26 พ.ค. 2018 (พ.ศ. 2561)                 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การบวช

-     ปี ค.ศ. 1971                   สมัครเข้าบ้านเณร ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อบุญเลิศ  ธาราฉัตร(ถึงแก่กรรม 28 กันยายน 1998)  ในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

-     16 ตุลาคม ค.ศ.1981         ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (มรณภาพแล้ว)

-     15 สิงหาคม ค.ศ. 1982      ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

-     15 สิงหาคม ค.ศ. 1983      ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

-     11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984   ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

การปฏิบัติงาน

 

10 มิ.ย. 1984 (พ.ศ. 2527) - 1 พ.ค. 1985 (พ.ศ. 2528)        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา  และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

1 พ.ค. 1985 (พ.ศ. 2528) – 1 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530)         จิตตาธิการเยาวชน

 

1 พ.ค. 1985 (พ.ศ. 2528) – 1 พ.ค. 1986 (พ.ศ. 2529)         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)

 

1 พ.ค. 1986 (พ.ศ. 2529) - 11 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530)       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

 

11 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530) - 5 พ.ค. 2002 (พ.ศ. 2545)       ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

 

11 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530) - 1 พ.ค. 1999 (พ.ศ. 2542)       รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ. แม่สอด จ. ตาก

 

1 พ.ค. 2000 (พ.ศ. 2543) - 5 พ.ค. 2002 (พ.ศ. 2545)         เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม

 

5 พ.ค. 2002 (พ.ศ. 2545) - 5 พ.ค. 2007 (พ.ศ. 2550)         เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

 

10 พ.ค. 2004 (พ.ศ. 2547) - 5 พ.ค. 2007 (พ.ศ. 2550)        เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล)

 

5 พ.ค.2007 (พ.ศ. 2550) - 1 พ.ค.2008 (พ.ศ. 2551)            เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ

 

1 พ.ค. 2008 (พ.ศ. 2551) - ปัจจุบัน                                   ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

1 พ.ค. 2010 (พ.ศ. 2553) - ปัจจุบัน                                   เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา  สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

ปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) – ปัจจุบัน                                   คณะกรรมการของ OIEC Council

 

1 ม.ค. 2012 (พ.ศ. 2555) –  31 ธ.ค. 2019 (พ.ศ. 2562)       คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ แผนกยุติธรรมและสันติของกรรมาธิการ ฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

16 ม.ค. 2012 (พ.ศ. 2555) - ปัจจุบัน                                  คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

 

24 เม.ย. 2012 (พ.ศ. 2555) -  ปี 2016 (พ.ศ. 2559)             คณะกรรมการสภาการศึกษา ประเภทกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น

 

3 ธ.ค. 2019 (พ.ศ. 2562) - ปัจจุบัน                                    คณะกรรมการสภาการศึกษา ประเภทกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น (สมัยที่ 2)

 

17 ก.ค. 2012 (พ.ศ. 2555) - ปัจจุบัน                                  คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

 

23 ม.ค. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน                                  นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

 

22 ก.พ. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน                                  คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

1 พ.ค. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน                                   ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์โธมัส

 

9 พ.ค. 2014 (พ.ศ. 2557) - ปัจจุบัน                                   กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

1 ส.ค. 2017 (พ.ศ. 2560) - ปัจจุบัน                                   กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 

1.2 หน้าที่พิเศษ

 

ปี ค.ศ.1994 – 1997                            1. ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรม

 

                                                      2. กลุ่มชาติพันธุ์

 

ปี ค.ศ.1997 – 2002                           1. ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

                                                      2. ผู้อำนวยการศูนย์นักบุญเทเรซา เพื่อการศึกษาปกาเกอะญอ เขตแม่สอด จ. ตาก

 

                                                      3. ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

                                                      4. ผู้อำนวยการศูนย์ EDM เพื่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เขตแม่สอด จ.ตาก

 

                                                      5. ผู้อำนวยการศูนย์ CCF เขตแม่สอด จ.ตาก

 

5 พ.ค. 2002 – 5 พ.ค. 2007                หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

5 พ.ค. 2007 – 1 พ.ค. 2008                หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

10 มิ.ย. 1984 (พ.ศ. 2527) - 1 พ.ค. 1985 (พ.ศ. 2528)       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา  และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

1 พ.ค. 1985 (พ.ศ. 2528) – 1 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530)        จิตตาธิการเยาวชน

 

1 พ.ค. 1985 (พ.ศ. 2528) – 1 พ.ค. 1986 (พ.ศ. 2529)        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)

 

1 พ.ค. 1986 (พ.ศ. 2529) - 11 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530)       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

 

11 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530) - 5 พ.ค. 2002 (พ.ศ. 2545)       ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

 

11 พ.ค. 1987 (พ.ศ. 2530) - 1 พ.ค. 1999 (พ.ศ. 2542)       รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ. แม่สอด จ. ตาก

 

1 พ.ค. 2000 (พ.ศ. 2543) - 5 พ.ค. 2002 (พ.ศ. 2545)         เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม

 

5 พ.ค. 2002 (พ.ศ. 2545) - 5 พ.ค. 2007 (พ.ศ. 2550)         เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

 

10 พ.ค. 2004 (พ.ศ. 2547) - 5 พ.ค. 2007 (พ.ศ. 2550)       เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล)

 

5 พ.ค.2007 (พ.ศ. 2550) - 1 พ.ค.2008 (พ.ศ. 2551)           เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน  และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ

 

1 พ.ค. 2008 (พ.ศ. 2551) - ปัจจุบัน                                   ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

1 พ.ค. 2010 (พ.ศ. 2553) - ปัจจุบัน                                   เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา  สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

ปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) – ปัจจุบัน                                   คณะกรรมการของ OIEC Council

 

1 ม.ค. 2012 (พ.ศ. 2555) –  31 ธ.ค. 2019 (พ.ศ. 2562)      คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ แผนกยุติธรรมและสันติของกรรมาธิการ  ฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

16 ม.ค. 2012 (พ.ศ. 2555) - ปัจจุบัน          คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

 

24 เม.ย. 2012 (พ.ศ. 2555) - ปัจจุบัน          คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ประเภทกรรมการผู้แทนศาสนาอื่น

 

17 ก.ค. 2012 (พ.ศ. 2555) - ปัจจุบัน          คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

 

23 ม.ค. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน          นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

 

22 ก.พ. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน          คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

1 พ.ค. 2013 (พ.ศ. 2556) - ปัจจุบัน            ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (สาธุประดิษฐ์)

 

9 พ.ค. 2014 (พ.ศ. 2557) - ปัจจุบัน            กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

1 ส.ค. 2017 (พ.ศ. 2560) - ปัจจุบัน            กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 

 

คติพจน์  “บวชเพื่อรักและรับใช้”

 

***คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์  มีพี่ ที่บวชเป็นพระสงฆ์ คือ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  บวช  7  มิถุนายน  ค.ศ. 1981 ปัจจุบัน ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009