www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

วัน เดือน ปี เกิด

3 กันยายน 1958

วันเดือนปีบวช

11 พฤษภาคม 1984

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษาสภาพระสังฆราชฯ
นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
122/9 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์

0-2681-3840 ถึง 4

เบอร์โทรสาร

0-2681-3845

 

ชีวประวัติ

       ชื่อ                                                ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

         วัน เดือน ปี เกิด                               3 กันยายน ค.ศ. 1958

         เชื้อชาติ                                         ไทย

         สัญชาติ                                         ไทย

         ภูมิลำเนา                                        34/5 ซ. มิตรคาม แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

         ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด               12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3

         ชื่อบิดา                                         ยวง  บัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์(ถึงแก่กรรม 29 กรกฎาคม 2008)

         วัน เดือน ปี เกิด                              18 พฤษภาคม ค.ศ. 1930

         นับถือศาสนา                                  คาทอลิก

         อาชีพ                                           ขับรถรับจ้าง

         ชื่อมารดา                                      เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์(ถึงแก่กรรม 25 สิงหาคม 1986)

         วัน เดือน ปี เกิด                              24 ตุลาคม ค.ศ. 1931

         นับถือศาสนา                                  คาทอลิก

         อาชีพ                                           ทำขนม  

         ศีลล้างบาป   ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 2533  วันที่รับศีลล้างบาป 14 กันยายน ค.ศ. 1958 โดย คุณพ่อ ยวง บัปติสตา ตาปี พ่อ/แม่ ทูนหัว  ฟรังซิสเซเวียร์  สละ  พงษ์เพิ่มมาศ

         ศีลกำลัง  ณ วัด นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  นามนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์  วันที่รับศีลกำลัง   6  กุมภาพันธ์  ค.ศ.  1966  โดย ฯพณฯ  ยอแซฟ  ยวง นิตโย  พ่อ/แม่ ทูนหัว -

 

การศึกษา

-     ปี ค.ศ. 1971 – 1976               เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จบ ม.ศ. 5)

-     ปี ค.ศ. 1976 – 1977               เป็นสามเณรกลาง รุ่นที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

-     ปี ค.ศ. 1977 – 1984               เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา

-     ปี ค.ศ. 1986                          ประกาศนียบัตรครู(พิเศษมัธยม) สถาบันกรมการฝึกหัดครู             

-     ปี ค.ศ. 2002                          ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 สิงหาคม – 17 ตุลาคม 2003           ร่วมโครงการพักภารกิจ ฟื้นฟูชีวิตสงฆ์         

4 กรกฎาคม – 17 ตุลาคม 2010          อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการรุ่นที่49 สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

19 – 26 กุมภาพันธ์ 2011                ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

18 – 24  ตุลาคม 2011                   ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติครั้งที่ 85 และ THE XVII WORLD CONGRESS OF OIEC  ณ เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน

15 – 17 สิงหาคม 2012                   ประชุมสภาการศึกษา ของ FABC ณ เมืองโฮจิมินซิตี้ ประเทศเวียดนาม

25-28 เมษายน 2013                      ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติครั้งที่ 87 วิลโลพาร์คคอนเวนชั่นเซนเตอร์  เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

24 - 27 เมษายน 2014                    ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติครั้งที่ 88 ณ กรุงโบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย

8 - 22 พฤศจิกายน 2014                  อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำหลักสูตร ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์ รุ่นที่ 2

15 – 22 พฤษภาคม 2015                 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ของสังฆมณฑลนครราชสีมา

14-17 พฤศจิกายน 2015                  ประชุมกรรมการ สภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติครั้งที่ 89และการประชุมสมัชชาใหญ่ OIEC สากล ครั้งที่  19 (XIX General Assembly) กรุงโรม ประเทศอิตาลี

28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2016            ประชุมคณะกรรมสภาการศึกษาคาทอลิกนานาชาติ ครั้งที่ 91 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

8-26 พฤษภาคม 2018                     อบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การบวช

-     ปี ค.ศ. 1971                   สมัครเข้าบ้านเณร ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อบุญเลิศ  ธาราฉัตร(ถึงแก่กรรม 28 กันยายน 1998)  ในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

-     16 ตุลาคม ค.ศ.1981         ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (มรณภาพแล้ว)

-     15 สิงหาคม ค.ศ. 1982      ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

-     15 สิงหาคม ค.ศ. 1983      ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

-     11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984   ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

การปฏิบัติงาน

1.1  หน้าที่ประจำ

10 มิ.ย. 1984 – 1 พ.ค. 1985          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

1  พ.ค. 1985 – 1 พ.ค. 1986          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก(พักประจำวัด)

1  พ.ค. 1985 – 1 พ.ค.1987           จิตตาธิการเยาวชน

1  พ.ค. 1986 – 11 พ.ค. 1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

11 พ.ค. 1987 – 1 พ.ค. 1999         รับผิดชอบกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ เขตปูแป้ อ. แม่สอด จ. ตาก

11 พ.ค. 1987 – 5 พ.ค. 2002         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

1 พ.ค. 1999 – 5 พ.ค. 2002            เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม

5 พ.ค. 2002 – 5 พ.ค. 2007            เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

10 พ.ค. 2004 – 5 พ.ค. 2007         เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก   

5 พ.ค. 2007 – 1 พ.ค. 2008         เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน และผู้จัดการสุสานศานติคาม

1 พ.ค.  2008 - ปัจจุบัน               ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 พ.ค. 2010 - ปัจจุบัน               เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา (สภาการศึกษาคาทอลิกฯ) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (วาระ 3 ปี) ต่อวาระที่ 2

ปี ค.ศ. 2011 - ปัจจุบัน                คณะกรรมการของ OIEC Council  (วาระ 4 ปี) ต่อวาระที่ 2

1 ม.ค. 2012 – ปัจจุบัน               คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (วาระ 3 ปี) แผนกยุติธรรมและสันติของกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ต่อวาระที่ 2

16 ม.ค. 2012 - ปัจจุบัน             คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

24 เม.ย. 2012 - ปัจจุบัน            คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ประเภทกรรมการผู้แทนศาสนาอื่น (วาระ 4 ปี)

17 ก.ค. 2012 - ปัจจุบัน             คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนาศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

23 ม.ค. 2013 - ปัจจุบัน             นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

22 ก.พ. 2013 - ปัจจุบัน             คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1 พ.ค. 2013 -  ปัจจุบัน              ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์โธมัส

9 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน               กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

1.2 หน้าที่พิเศษ

ปี ค.ศ.1994 – 1997                                 1. ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรม

                                                            2. กลุ่มชาติพันธุ์

ปี ค.ศ.1997 – 2002                                  1. ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์

                                                             2. ผู้อำนวยการศูนย์นักบุญเทเรซา เพื่อการศึกษาปกาเกอะญอ เขตแม่สอด จ. ตาก

                                                             3. ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย สังฆมณฑลนครสวรรค์

                                                              4. ผู้อำนวยการศูนย์ EDM เพื่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เขตแม่สอด จ.ตาก

                                                             5. ผู้อำนวยการศูนย์ CCF เขตแม่สอด จ.ตาก

5 พ.ค. 2002 – 5 พ.ค. 2007                    หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5 พ.ค. 2007 – 1 พ.ค. 2008                    หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

***มีพี่ ที่บวชเป็นพระสงฆ์ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  บวช  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1981 ปัจจุบัน ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009