www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

วันเดือนปีบวช

11 พฤษภาคม 1984

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

ที่อยู่

วัดมารีย์สมภพ (วัดบ้านแพน)
ฆ.10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

เบอร์โทรศัพท์

0-3521-6544

เบอร์โทรสาร

0-3520-3202

 

ชีวประวัติ

นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล : ฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

วัน/เดือน/ปีเกิด  3 กันยายน ค.ศ.1958

วัน/เดือน/ปีบวช  11 พฤษภาคม ค.ศ.1984

เชื้อชาติ  ไทย

สัญชาติ  ไทย

ภูมิลำเนา 34/5 ซ.มิตรคาม แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3

ชื่อบิดา ยวง บัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ (ถึงแก่กรรม 29 กรกฎาคม ค.ศ.2008)

วัน/เดือน/ปีเกิด  18 พฤษภาคม ค.ศ.1930

นับถือศาสนา คาทอลิก

อาชีพ ขับรถรับจ้าง

ชื่อมารดา เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ (ถึงแก่กรรม 25 สิงหาคม ค.ศ.1986)

วัน/เดือน/ปีเกิด 24 ตุลาคม ค.ศ.1931

นับถือศาสนา คาทอลิก

อาชีพ ทำขนม

รับศีลล้างบาป ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 2533 วันที่รับศีลล้างบาป 14 กันยายน ค.ศ.1958 โดย คุณพ่อ ยวง บัปติสตา ตาปี พ่อ/แม่ ทูนหัว ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ

รับศีลกำลัง ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน นามนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ วันที่รับศีลกำลัง 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1966  โดย ฯพณฯ ยอแซฟ ยวง นิตโย พ่อ/แม่ ทูนหัว -

 

การศึกษา

ปี ค.ศ.1971-1976 (พ.ศ.2514-2519)     เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จบ ม.ศ.5)

ปี ค.ศ.1976-1977 (พ.ศ.2519-2520)     เป็นสามเณรกลาง รุ่นที่ 2 ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ปี ค.ศ.1977-1984 (พ.ศ.2520-2527)     เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา

ปี ค.ศ.1986 (พ.ศ.2529)                      ประกาศนียบัตรครู (พิเศษมัธยม) สถาบันกรมการฝึกหัดครู           

ปี ค.ศ.2002 (พ.ศ.2545)                      ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ส.ค.-17 ต.ค.2003 (พ.ศ.2546)           ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์

4 ก.ค.-17 ต.ค.2010 (พ.ศ.2553)           อบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการรุ่นที่ 49 สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์

8-22 พ.ย.2014 (พ.ศ.2557)                 อบรมหลักสูตรภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์ รุ่นที่ 2

8-26 พ.ค.2018 (พ.ศ.2561)                 อบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การบวช

ปี ค.ศ.1971                            สมัครเข้าบ้านเณร ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร (ถึงแก่กรรม 28 กันยายน ค.ศ.1998) ในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

16 ตุลาคม ค.ศ.1981                ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (มรณภาพ)

15 สิงหาคม ค.ศ.1982              ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

15 สิงหาคม ค.ศ.1983              ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน โดย พระสังฆราช ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

11 พฤษภาคม ค.ศ.1984         ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

การปฏิบัติงาน

10 มิ.ย. 1984 (พ.ศ.2527)-1 พ.ค.1985 (พ.ศ.2528)     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

1 พ.ค.1985 (พ.ศ.2528)-1 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)       จิตตาธิการเยาวชน

1 พ.ค.1985 (พ.ศ.2528)-1 พ.ค.1986 (พ.ศ.2529)        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)

1 พ.ค.1986 (พ.ศ.2529)-11 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

11 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)-5 พ.ค.2002 (พ.ศ.2545)      ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

11 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)-1 พ.ค.1999 (พ.ศ.2542)      รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ.แม่สอด จ.ตาก

1 พ.ค.2000 (พ.ศ.2543)-5 พ.ค.2002 (พ.ศ.2545)        เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม

5 พ.ค.2002 (พ.ศ.2545)-5 พ.ค.2007 (พ.ศ.2550)        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

10 พ.ค.2004 (พ.ศ.2547)-5 พ.ค. 2007 (พ.ศ.2550)     เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล)

5 พ.ค.2007 (พ.ศ.2550)-1 พ.ค.2008 (พ.ศ.2551)        เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ

1 พ.ค.2008 (พ.ศ.2551)-5 มี.ค.2021 (พ.ศ.2564)        ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 พ.ค.2010 (พ.ศ.2553) -5 มี.ค.2021 (พ.ศ.2564)       เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554)-5 มี.ค.2021 (พ.ศ.2564)        คณะกรรมการของ OIEC Council

1 ม.ค.2012 (พ.ศ.2555)-31 ธ.ค.2019 (พ.ศ.2562)       คณะกรรมการการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ แผนกยุติธรรมและสันติของกรรมาธิการ ฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

16 ม.ค.2012 (พ.ศ.2555)-5 มี.ค.2021 (พ.ศ.2564)       คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

24 เม.ย.2012 (พ.ศ.2555)-ปี 2016 (พ.ศ.2559)            คณะกรรมการสภาการศึกษา ประเภทกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น (สมัยที่ 1)

3 ธ.ค.2019 (พ.ศ.2562)-ปัจจุบัน                                 คณะกรรมการสภาการศึกษา ประเภทกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น (สมัยที่ 2)

17 ก.ค.2012 (พ.ศ.2555)-ปัจจุบัน                               คณะกรรมการดำเนินงานประเมินและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต์ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

23 ม.ค.2013 (พ.ศ.2556)-ปัจจุบัน                               นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)

22 ก.พ.2013 (พ.ศ.2556)-5 มี.ค.2021 (พ.ศ.2564)       คณะทำงานด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  การจัดการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1 พ.ค.2013 (พ.ศ.2556)-5 มี.ค.2021 (พ.ศ.2564)         ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก (สาธุประดิษฐ์)

9 พ.ค.2014 (พ.ศ.2557)-ปัจจุบัน                                 กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

1 ส.ค.2017 (พ.ศ.2560)-ปัจจุบัน                                 กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

 

1.2 หน้าที่พิเศษ

 

ปี ค.ศ.1994-1997        1.ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรม

                                 2.กลุ่มชาติพันธุ์

ปี ค.ศ.1997-2002        1.ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลนครสวรรค์

                                2.ผู้อำนวยการศูนย์นักบุญเทเรซา เพื่อการศึกษาปกาเกอะญอ เขตแม่สอด จ.ตาก

                                3.ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลี้ภัย สังฆมณฑลนครสวรรค์

                                4.ผู้อำนวยการศูนย์ EDM เพื่อการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เขตแม่สอด จ.ตาก

                                5.ผู้อำนวยการศูนย์ CCF เขตแม่สอด จ.ตาก

 

5 พ.ค.2002-5 พ.ค.2007                                    หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5 พ.ค.2007-1พ.ค.2008                                     หัวหน้าเขตการศึกษาที่ 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

10 มิ.ย.1984 (พ.ศ.2527)-1 พ.ค.1985 (พ.ศ.2528)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา และวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

1 พ.ค.1985 (พ.ศ.2528)-1 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)    จิตตาธิการเยาวชน

1 พ.ค.1985 (พ.ศ.2528)-1 พ.ค.1986 (พ.ศ.2529)    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก (พักประจำวัด)

1 พ.ค.1986 (พ.ศ.2529)-11 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

11 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)-5 พ.ค.2002 (พ.ศ.2545)  ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์

11 พ.ค.1987 (พ.ศ.2530)-1 พ.ค.1999 (พ.ศ.2542)  รับผิดชอบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ.แม่สอด จ.ตาก

1 พ.ค.2000 (พ.ศ.2543)-5 พ.ค.2002 (พ.ศ.2545)    เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม

5 พ.ค.2002 (พ.ศ.2545)-5 พ.ค.2007 (พ.ศ.2550)    เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

10 พ.ค.2004 (พ.ศ.2547)-5 พ.ค.2007 (พ.ศ.2550)  เจ้าอาวาสวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (วัดน้อยนักบุญมีคาแอล)

5 พ.ค.2007 (พ.ศ.2550)-1 พ.ค.2008 (พ.ศ.2551)    เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน และผู้จัดการแผนกจิตตาภิบาลของฝ่ายการศึกษาฯ

 

คติพจน์  “บวชเพื่อรักและรับใช้”

 

*คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์  มีพี่ ที่บวชเป็นพระสงฆ์ คือ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับศีลบวช 7 มิถุนายน ค.ศ.1981 (พ.ศ.2524) ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552)